Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

A Műszaki Földtudományi Kar által meghirdetett és a 
Gázmérnöki Intézeti Tanszék által szervezett

Geotermikus Szakirányú Továbbképzési szak
Oktatási Hivatal OH-FRKP/1701-6/2007. sz. határozata alapján

A szakirányú továbbképzés megnevezése
GEOTERMIKUS SZAKMÉRNÖKI SZAK

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
GEOTERMIKUS SZAKMÉRNÖK

A szakirányú továbbképzés képzési területe
műszaki

A képzési idő
4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele
Műszaki képzési területen legalább alapképzési szakon (BSc), illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki végzettség. A továbbképzésben felvételi vizsga nincs.

A következő indítás várható időpontja 
2022. szeptember

Felvételi irányszám
10-15 fő

Költségtérítés (2020-ban) 
410 000 Ft/ félév/ fő

A jelentkezés módja
Az Intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon, postai úton visszaküldve, vagy személyesen eljuttatva a lapon található címre.

Csatolandó dokumentumok 
Műszaki felsőfokú végzettséget igazoló mérnöki oklevél (diploma) másolata, a leckekönyv másolata és egy szakmai önéletrajz.

A jelentkezés díja
4.000 Ft intézményi eljárási díj, melyet a felvételi irányszám elérése esetén kell megfizetni. (Erről külön értesítést küldünk.)


A képzés célja
A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: geotermikus szakmérnök. Az oklevelet szerzett szakemberek kompetenciát szereznek mind a geotermikus energiatermelés, mind a hasznosítás területén. Korszerű és naprakész ismereteket szereznek a geotermia szakterületén. Alaposan megismerik Magyarország geotermikus természeti adottságait és felhasználási lehetőségeit. Alkalmassá válnak geotermikus energiahasznosítási projektek helyszínének megválasztására, tervezési, létesítési, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

A képzés keretei és formái
A képzés részben távoktatási rendszerben történik magyar és angol nyelven.

Az oktatási idő 4 félév. A teljes képzési idő mintegy 300 óra, amelynek 30%-a tantermi órák keretében, és 70%-a „Digitális Egyetem” Internetes portálon keresztül, szaktanári vezetéssel E-learninges formában történik. Így az 1-2 félévben 80-80, a 3. félévben 64, 4. félévben 76 órával kell számolni.

A tantermi órák előadások és gyakorlatok, melyek az egyetem területén félévenként a szorgalmi időszakban (szeptembertől decemberig, illetve februártól májusig) három konzultációs héten, pénteki napokon kerülnek megtartásra. Minden félévben egy teljes napos gyakorlati foglalkozás szerepel a tantervben.

A hallgatóknak a szorgalmi időszak befejezéséig minden tantárgyból a tantárgyi követelmények teljesítését igazoló aláírást, valamint adott tantárgyaknál kollokviumi érdemjegyet kell szerezniük. A félév lezárásához a szorgalmi időszak után januárban, illetve júniusban félévenként 4...6 (a képzés során összesen 21) kollokviumot kell eredményesen teljesíteni, és ez által a teljes képzés során összesen 120 kreditet kell megszerezni.

Az utolsó félév eredményes lezárásával, azaz a 120 kredit megszerzésével a hallgató automatikusan megkapja az abszolutóriumot.

 

Geotermikus Szakirányú Továbbképzési szak  tantárgyprogramjai

 

A képzés tanterve és óraszámai itt tölthető le.

A fenti tantárgyak közül angol nyelven kerülnek oktatásra a Geotermikus rendszerek, Geotermikus alapú elektromosenergia-termelés, Közvetlen hőhasznosítás - Üzemi esettanulmányok, Hőszivattyúk tantárgyak, tantárgyanként 5 kredit értékkel.

A záróvizsga tantárgyai és a végbizonyítvány minősítése
A hallgatóknak a szorgalmi időszak befejezéséig minden tantárgyból meg kell szerezni a tantárgyi követelmények teljesítését igazoló aláírást. A félév lezárásához a szorgalmi időszak után januárban, illetve júniusban 5, vagy 6 vizsgát (a képzés során összesen 22 kollokviumot) kell eredményesen teljesíteni, és ez által félévenként 24-27 kreditet, a teljes képzés során pedig összesen 120 kreditet kell megszerezni a mellékelt tantervnek megfelelően. Az utolsó félév eredményes lezárásával, azaz 120 kredit megszerzésével a hallgató szakdolgozat-védésre és záróvizsgára bocsátható. A záróvizsga feltételei:

  • Tanterv szerinti vizsgák, megszerzése (95 kredit);
  • A bíráló által elfogadott, védésre bocsátható szakdolgozat (25 kredit)

A záróvizsga eredményét a szakdolgozatra adott érdemjegy és a vizsgajegyek átlagértékének számtani középértéke adja.
A záróvizsga tantárgyai:

  • Geotermikus energiatermelés
  • Geotermikus energiahasznosítás

A végbizonyítvány minősítése:

 

ahol:

            M = a végbizonyítvány minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint
            S = a szakdolgozat érdemjegye a záróvizsga bizottság szerint
            Z1 és Z2 = a két záróvizsga tantárgy érdemjegye

A kitüntetéses végbizonyítvány feltételei:

  • a tanulmányok során teljesített összes vizsga és gyakorlati jegy tanulmányi átlaga legalább 4,00;
  • a szakdolgozat jeles minősítése;
  • a záróvizsgán valamennyi tantárgyból jeles érdemjegy.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák
A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása. A képzés során elsajátítandó ismeretanyag tudáselemeit a tanterv szerinti felsorolásban a tantárgyi leírások tartalmazzák.

Szakvezető: Dr. Szunyog István, PhD, egyetemi docens Email: szunyogi@kfgi.uni-miskolc.hu

Szakmai vezető: Dr. Tóth Anikó Nóra, c. egyetemi tanár

Szakalapító: Prof. Dr. Bobok Elemér, az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár 
 

A képzésről bővebb információ kapható a Gázmérnöki Intézeti Tanszék adminisztrációján.
(Tel: +36 46 565 078, email: 
gazgalv@uni-miskolc.hu).

 

 

Copyright © 2020 Gázmérnöki Intézeti Tanszék