Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

A Műszaki Földtudományi Kar által meghirdetett és a 

Gázmérnöki Intézeti Tanszék által szervezett 

 

Földgázellátási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési szak
Oktatási Hivatal OH-FHF/1170-2/2009. sz. határozata alapján

A szakirányú továbbképzés megnevezése
FÖLDGÁZELLÁTÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
FÖLDGÁZELLÁTÁSI SZAKMÉRNÖK

A szakirányú továbbképzés képzési területe
műszaki

A képzési idő
4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele
Műszaki képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben megszerzett mérnöki oklevél.

A következő indítás várható időpontja 
2023. február

Felvételi irányszám
15-20 fő

Költségtérítés (2021-ban) 
410 000 Ft/ félév/ fő

A jelentkezés módja
Az Intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon, postai úton visszaküldve, vagy személyesen eljuttatva a lapon található címre.

Csatolandó dokumentumok 
Műszaki felsőfokú végzettséget igazoló mérnöki oklevél (diploma) másolata, a leckekönyv másolata és egy szakmai önéletrajz.

A jelentkezés díja
4.000 Ft intézményi eljárási díj, melyet a felvételi irányszám elérése esetén kell megfizetni. (Erről külön értesítést küldünk.)


A képzés célja

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik rendelkeznek földgázellátáshoz, a földgáz és megújuló vagy mesterségesen előállított éghető gázok szállításához, tárolásához, elosztásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá az infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására.

A képzés keretei és formája

A „Földgázellátási Szakirányú Továbbképzés”-re való jelentkezés feltétele felsőfokú műszaki képzési területen megszerzett mérnöki oklevél. A szakon felvételi eljárás nincs.

A képzés levelező rendszerben történik. Az oktatási idő 4 félév, összesen 392 kontaktórában. Ezen belül félévente 84-96 tantermi órát, és 8 óra külső gyakorlati foglalkozást tartalmaz a képzési követelmény, mely minden félévben egy teljes napos, gáztársaságokhoz szervezett, gyakorlati foglalkozást jelent. A tantermi órák (előadások és gyakorlatok) az egyetem területén félévenként a szorgalmi időszakban (szeptembertől decemberig, illetve februártól májusig) három - három konzultációs héten, hétfőtől péntekig kerülnek megtartásra.

A hallgatóknak minden tantárgyból a tantárgyi követelmények teljesítését igazoló aláírást kell szerezniük a szorgalmi időszak befejezéséig. A gyakorlati jellegű tárgyak teljesítése a szorgalmi időszak befejezéséig, külön engedély esetében legfeljebb a vizsgaidőszak végéig lehetséges. A gyakorlati tárgy teljesítéséhez szükséges feltételeket (beadandó komplex számítási, tervezési, stb. feladatok) a tárgy jegyzője határozza meg, és az első kontaktórán ismerteti a hallgatókkal. A szakdolgozat-konzultáció teljesítése az egyes félévek végén a tanszék által meghatározott formájú (írásbeli vagy szóbeli) beszámolóval történik. A szakdolgozat-konzultációra a képzés során 10 kreditpont adható. A félévenkénti 8 óra gyakorlati foglakozás a gáztársaságoknál csak aláírással zárul, hozzárendelt kreditértéke nincs. A félév lezárásához a szorgalmi időszak után januárban, illetve júniusban félévenként 3-4 (a képzés során összesen 15) kollokviumot kell eredményesen teljesíteni. Félévente így 28-31 kreditpont, a teljes képzésre vonatkozóan összesen 120 kreditpont szerezhető. A 120 kreditpont megszerzése után a hallgató automatikusan megkapja az abszolutóriumot.

szakdolgozat csak az abszolutórium birtokában nyújtható be. A benyújtott szakdolgozat megvédésre és a záróvizsgára csak a tanszék és a bíráló által egyaránt elfogadott szakdolgozat esetén kerülhet sor.

záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után – költségtérítés mellett – határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A Kari Tanács az abszolutórium megszerzését követő hetedik év eltelte után a záróvizsga letételét feltételhez kötheti.

A „Földgázellátási Szakirányú Továbbképzés”-ben megszerzett kreditpontok a Magyar Mérnöki Kamara 2018. június 1-től érvényes Szakmagyakorlási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően beszámíthatóak a Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterületére irányuló szakirányú szakképzettség egyenértékűségi vizsgálatánál.

A „Földgázellátási Szakirányú Továbbképzés” eredményes elvégzése jogosultsági alapot ad a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet (a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról) értelmében a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez.

A „Földgázellátási Szakirányú Továbbképzés”-en folyó képzés költségtérítéses képzés. A félévenkénti képzési költség fedezi a teljes képzés, a tantermi órák, az oktatási segédanyagok, a kollokviumok, a szakdolgozat-védés és záróvizsga költségeit, de nem tartalmazza a hallgató utazási, szállás, megélhetési és egyéb költségeit, beleértve az félévenként egynapos gyakorlati foglalkozás kapcsán felmerülő ilyen típusú költségeket.

A képzés nyelve magyar.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fő ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

A hallgatók az alapképzésben megszerzett ismereteiket az alábbi, a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökkel bővítik:

Szakmai törzsanyag; 56 kredit
Földgázszállítás
Földgáztárolás
Földgázelosztás
Földgázfelhasználás

Speciális szakmai ismeretek; 18 kredit
A gáztechnika alapjai 
Alternatív gáz-energiahordozók 
Földgáz kutatás, termelés, előkészítés 
A földgázellátás speciális kérdései

Gazdasági és humán ismeretek; 20 kredit
Földgáz-kereskedelem
Földgázpiaci jogi ismeretek 
Projekt-menedzsment 
Vállalatirányítási rendszerek

Gyakorlat-orientált ismeretek; 16 kredit
Gázipari számítások
Gázok áramlástana 
Gázipari tervezés
Gyakorlati foglalkozás gáztársaságoknál

Szakdolgozat konzultáció; 10 kredit

Összesen: 120 kredit

A „Földgázellátási Szakirányú Továbbképzés” mintatanterve

Szakvezető: Dr. Szunyog István, egyetemi docens

A MINTATANTERV ELÉRHETŐ EZEN A LINKEN

A 120 megszerezhető kredit 46,67%-a a szakmai törzsanyagot15,00%-a a speciális szakmai ismereteket16,67%-a a gazdasági és humán ismereteket, valamint 21,67%-a a gyakorlat orientált ismereteket takar. A teljes képzés összes óraszámából az elméleti ismeretek megszerzése 65,05%-ot, a gyakorlati képzés 34,95%-ot tesz ki.

 

A záróvizsga tantárgyai és a végbizonyítvány minősítése

A záróvizsgára bocsátás feltételei a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói követelményrendszer hatályos szabályozása értelmében:

 • az abszolutórium megszerzése és
 • az opponens és a szaktanszék által elfogadott, védésre bocsátható szakdolgozat.

szakdolgozat a szakirányú továbbképzés tantárgyaihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka. A hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is tanúsítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozásával ismereteit önállóan alkalmazni. Az opponensi vélemény a Kőolaj és Földgáz Intézet által alkalmazott egységes bírálati szempontok alapján kerül kialakításra.

A záróvizsga tantárgyai:

 • Földgázszállítás és -tárolás
 • Földgázelosztás és -felhasználás

A végbizonyítvány minősítése:

 

ahol:
M = a végbizonyítvány minősítése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint
S = a szakdolgozat érdemjegye a záróvizsga bizottság szerint
Z1 és Z2 = a két záróvizsga tantárgy érdemjegye

A kitüntetéses végbizonyítvány feltételei:

 • a tanulmányok során teljesített összes vizsga és gyakorlati jegy tanulmányi átlaga legalább 4,00;
 • a szakdolgozat jeles minősítése;
 • a záróvizsgán valamennyi tantárgyból jeles érdemjegy.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A továbbképzés során szerezhető ismeretek:

 • magas szintű elméleti ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és nemzetközi szinten,
 • széleskörű módszertani ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterületi feladatok magas technikai szinten történő gazdaságos megoldását,
 • a földgázellátással összefüggő ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
 • alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,
 • a szakértői feladatok megoldásához szükséges sokoldalú, komplex szemléletmód kifejlesztése,
 • a szakterületet érintő EU irányelvek és gyakorlatok ismerete,
 • vezetői, munkairányítói és ellenőrzési ismeretek,
 • a kutatáshoz, tudományos munkához elengedhetetlen, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,
 • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
 • a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete.

A továbbképzés során ki- illetve továbbfejlesztendő készségek:

 • kreativitás, probléma felismerő és megoldó készség, igényesség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és memóriaaktivitás,
 • információ feldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására,
 • kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására,
 • széles körű műveltség.

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó módszerek felhasználására,
 • az aktuális feladatok szakmailag magas szintű megtervezésére, végrehajtására, illetve végrehajtatására,
 • a technológiai rendszerekben lejátszódó speciális áramlási folyamatok megértésére, modellezésére és számítására,
 • a technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére, havária helyzetek kezelésére,
 • komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására,
 • a földgázellátási infrastruktúra elemeinek, részeinek és a komplex rendszerek tervezésére, kivitelezésének irányítására és üzemeltetésére,
 • földgázfelhasználással kapcsolatos tervezői, szakértői, tanácsadói tevékenységre,
 • földgáz-kereskedelemmel összefüggő műszaki – gazdasági feladatok ellátására,
 • energiagazdálkodással kapcsolatos mérnöki tevékenységekre,
 • jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői és szakértői jogosultságok megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen.

Szakvezető: Dr. Szunyog István, PhD, egyetemi docens Email: szunyogi@kfgi.uni-miskolc.hu

A képzésről bővebb információ kapható a Gázmérnöki Intézeti Tanszék adminisztrációján.
(Tel: +36 46 565 078, email: 
gazgalv@uni-miskolc.hu).

Copyright © 2020 Gázmérnöki Intézeti Tanszék