Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

A PhD képzéshez tartozó tanszéki tudományterületek

Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola (A doktori iskoláról bővebben) tématerületei kari intézetekhez kapcsolódnak, így a tématerületek oktatási-kutatási programjának összeállításában, továbbá a kutatási témák meghirdetésében az intézeteké a meghatározó szerep. A programok irányítása és koordinálása általában az intézetigazgató feladata. A kutatási témacsoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a Doktori Iskola Tanácsa évente áttekinti, és szükség esetén dönt azok módosításáról.

A Gázmérnöki Intézeti Tanszék által oktatott PhD tantárgyak leírása a Tanszékünk/Oktatott tárgyak alatt szerepel.

Integrált szénhidrogénszállító és -tároló rendszerek kutatása

Témavezető: dr. Tihanyi László, a műszaki tudomány kandidátusa, professor emeritus és dr. Szunyog István PhD, egyetemi docens. A tématerület kutatási célkitűzése a biztonságos földgázellátás feltételeinek elemzése, a kockázati tényezők előrejelzése. Az egyre összetettebb csőtávvezeték rendszerek hidraulikai tervezéséhez és üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen speciális rendszertervezési módszer kutatása és fejlesztése. A környezetvédelmi megszorítások folyamatos szigorodása miatt új módszerek szükségesek a szállított szénhidrogének környezetbe jutó részarányának folyamatos csökkentésére. A nagynyomású csővezetékek és azok környezete potenciális veszélyt jelentenek egymásra, ezért kiemelt kutatási feladat ennek a kockázatnak a csökkentése. A földgázszállító rendszereknek a szállítási feladat mellett a forrás- és a felhasználói oldal időben eltérő jellegű terhelését is ki kell egyenlíteniük. A rendszeregyensúlyozás részben technikai, részben gazdasági feladat. A jelentős importfüggőség miatt kiemelt kutatási terület az import kiesés hatásainak a vizsgálata, módszerek kidolgozása a negatív hatások csökkentésére. Az acél csőtávvezetékek életkorának a növekedése a karbantartási tevékenységgel kapcsolatos kutatásokra irányította a figyelmet.

Ajánlott kutatási témák:

 • a hidraulikai rendszertervezés módszere,
 • integrált szénhidrogénszállító csővezeték rendszerek kapacitástervezése,
 • komplex szénhidrogénszállító rendszerek számítási és szimulációs eljárásainak fejlesztése,
 • tárolástervezés a földgázkereskedelemben,
 • ellátásbiztonság a földgázszállítás területén,
 • csőtávvezetékek és a környezet kölcsönhatásai,
 • szénhidrogénszállító csővezeték rendszerek kockázatelemzése,
 • újszerű karbantartási módszerek kutatása, fejlesztése.

Földgázelosztó és -fogyasztói rendszerek kutatása

Témavezető: dr. Tihanyi László, a műszaki tudomány kandidátusa, professor emeritus és dr. Szunyog István PhD, egyetemi docens. A tématerület kutatási célkitűzései a településeken belül üzemelő gázenergia szolgáltató rendszerek tervezési, üzemeltetési és irányítási módszereivel kapcsolatos kutatások és fejlesztések. A településeken belül a földgázt általában több nyomásfokozatú, acél vagy polietilén anyagú gázelosztó hálózaton keresztül juttatják el a fogyasztókhoz. A gázellátó rendszerek kiterjedése és bonyolult stuktúrája, valamint a rendszerekben lezajló áramlási folyamatok leképezése számítógépes szimuláció alkalmazását igényli. A gázelosztó hálózatokhoz kapcsolódó fogyasztók belső gázellátó rendszere, a házi nyomásszabályozó, a gázmérő, a gázkészülékek és az égéstermék-elvezető rendszer - mind hidraulikai, mind gázszolgáltatási szempontból - a gázelosztó hálózattal együttműködő, attól elválaszthatatlan részrendszer. A gázhálózatok nagyszámú kimeneti pontjához kapcsolódó fogyasztók gázfelhasználási jellegzetességeinek, a gázfogyasztások és gázigények időbeni változásának elemzéséhez matematikai – statisztikai módszereket kell használni. A gázszolgáltatás elidegeníthetetlen része a fogyasztói szolgálat, sajátos információs, piaci és humán elemeket egyaránt tartalmazó kérdéskörével. A vezetékes és a tartályos pébégáz-szolgáltatás elsősorban a szolgáltatott gáz jellege miatt a földgáztól eltérő műszaki – biztonsági – elemzési módszereket, meggondolásokat igényel. A részprogram keretet biztosít a fent vázolt szakterület műszaki – gazdasági – biztonsági kérdéseinek tudományos igényű kutatásához.

Ajánlott kutatási témák:

 • gázelosztó rendszerek technológiai fejlődését támogató kutatások,
 • gáznyomásszabályozás, szabályozó és biztonsági rendszerek,
 • a gázszolgáltatás informatikai fejlesztése,
 • gázhálózatok tervezési, szimulációs módszereinek fejlesztése,
 • fogyasztói gázellátó rendszerek vizsgálata, fejlesztése,
 • a gázelosztásban alkalmazott anyagok, eszközök, módszerek elemzése, fejlesztése,
 • gázigény prognózisok, előrejelzési eljárások kutatása, fejlesztése,
 • fogyasztói szokások, jellegzetességek elemzése, matematikai leírása,
 • a gázszolgáltatás speciális marketing igénye, a fogyasztói szolgálatok fejlesztése,
 • az EU-n belüli harmonizáció feltételeinek elemzése, közös eljárási szabályok fejlesztése.

Geotermikus energiatermelő és -ellátó rendszerek

Témavezető: dr. Bobok Elemér, az MTA doktora, professzor emeritus és dr. Tóth Anikó NóraPhD, egyetemi docens. A tématerület keretében egy környezetbarát alternatív energiaforrás hasznosításával kapcsolatos műszaki-tudományos kérdések megoldására van lehetőség. A kutatást végző személyek foglalkozhatnak a geotermikus energiatermeléshez kapcsolódó transzport-folyamatokkal, a rezervoármechanika néhány, a tárgykörbe vágó fejezetével, a termelés-technológiai kérdésekkel, a hasznosítás lehetséges területeivel, valamint Magyarország geotermikus viszonyaival. Megismerhetik és továbbfejleszthetik a ME Kőolaj és Földgáz Intézetében született, és nemzetközileg elismert eredményeket: a kutakban kialakuló áramlási és hőátadási folyamatokra vonatkozóan, a mesterséges tárolóból (HDR) történő hőbányászat szimulációs modelljeit, a forróvízszállító vezetékek üzemviszonyainak optimalizálási módszerét, az olajipar és a geotermikus energiatermelés határterületein adódó interdiszciplináris kérdések megoldását.

Ajánlott kutatási témák:

 • transzportfolyamatok a geotermikus energiatermelésben,
 • áramlási- és hőátadási folyamatok a geotermikus energiatermelő rendszerben,
 • geotermikus tárolók típusai, modellezése,
 • földi hőáram, geotermikus gradiens,
 • konduktív és konvektív fűtésű tárolók,
 • kis és nagy-entalpiájú rendszerek,
 • mesterséges tárolók forró, száraz kőzettestben,
 • egyszerű és numerikus tároló-modellek,
 • a geotermikus tárolók feltárásának stratégiája, eszközei,
 • telep érintkezésű (maximum reservoir contact) kutak numerikus modellezése.

További információ