Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak (MSc)

A felsőoktatás átalakítását célzó "Bolognai folyamatnak" megfelelően a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karára 2009. február 1-től többek között az Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szakra (MSc) lehet jelentkezni. A képzési idő 4 félév. A megszerzendő kreditek száma 120. 
Specializációk:
- Olajmérnöki specializáció
Gázmérnöki specializáció

 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles olaj- és gázmérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Petroleum and Natural Gas Engineer

Az Olaj- és gázmérnöki mesterképzési szak (MSc) képzési célja

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek:
  matematika, alkalmazott kémia, műszaki informatika, műszaki fizika, alkalmazott földtan;
 • gazdasági és humán ismeretek:
  gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, EU-s ismeretek, kommunikáció;
 • szakmai törzsanyag:
  fúrási módszerek, rezervoárok és telepfolyadékok, kőolaj és földgáztermelő rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztó rendszerek, földgázfelhasználó rendszerek, geotermikus és megújuló energiák;
 • differenciált szakmai anyag:
  fúrási technológiák, kútkiképzések, rezervoármechanikai és műveléstechnológiai ismeretek, kőolaj és földgáztermelési technológiák, kőolaj- és földgázszállítás, mélyfúrási geofizika, földgázszállítás és -tárolás technológiája, földgázelosztás és -szolgáltatás, földgázfelhasználás, gázelőkészítési technológiák;

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Továbbtanulási lehetőségek (PhD)

A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen is részt lehet venni.

A szakma szépségei

A mesterszakon végzett mérnökök feladata a szénhidrogének kutatásának, termelésének, szállításának és elosztásának irányítása. Ezen belül lényeges terület a kutak fúrási technológiájának kivitelezése. A termelés témakörbe az esetleg szükséges mechanikus termelőberendezések, valamint a felszíni gyűjtőrendszer, üzemeltetése tartozik. Végül a kőolaj, és a szénhidrogén termékek (benzin, gázolaj) távvezetéki szállítása is a szakirányon végzett mérnök feladatai közé tartozik. 
A gázipar területén feladatuk a földgáz biztonságos és folyamos elszállítása a gáztermelő mezőktől a fogyasztói berendezésekig, amely számos részterületet takar: a földgázszállító-, tároló- és elosztórendszerek üzemeltetése és irányítása, a gázzal való gazdálkodás. A szakterület nemcsak a földgázra terjed ki: a propán-bután gáz, a biogáz, a megújuló energiák is az e szakirányon végzett mérnökök tevékenységi körébe tartoznak.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak; 
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki;
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.    

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika, ábrázoló geometria, mechanika, földtudományi ismeretek; 
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek, vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek;
 • szakmai ismeretek (45 kredit): energiagazdálkodás, anyagismeret, földtan, geofizika, környezetvédelem, geodézia és térinformatika, műszaki ábrázolás, folyadékok mechanikája, termodinamika, mélyfúrás, rezervoármechanika, szénhidrogén-termelő rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztás és szolgáltatás, földgázfelhasználás.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A mesterképzési szak indítási időpontjai

 • minden év szeptembere és februárja

Az Olaj- és gázmérnök mesterképzési szak, Gázmérnöki specializáció mintatanterve
letölthető (
itt
Szakfelelős oktató: Dr. Szunyog István, egyetemi docens