Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

Instrukciók a szakdolgozat/diplomamunka készítéséhez
a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetében

Felhívjuk a diplomamunkát / szakdolgozatot író hallgatók figyelmét az alábbi tudnivalókra!

A feladat kiíráson szereplő dolgozat cím és munka jellege (szakdolgozat / diplomamunka) nem adható meg másként a dolgozat szövegezésében később sem, főként nem annak címlapján, valamint az igazoló lapján!

Az MSc képzésben diplomamunkát, a BSc képzésben és a szakmérnöki képzésben szakdolgozatot írnak a hallgatók.

A formai követelmények szigorúan betartandók!

Jelenleg az alábbi szakok/specializációk vannak:

 • BSc: Műszaki Földtudományi Alapszak, Olaj- és gáz specializáció
 • MSc: Olaj- és gázmérnöki Mesterképzési Szak Gázmérnöki specializáció
 • MSc: Petroleum Engineering
 • Földgázellátási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak
 • Olajmérnöki Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak
 • Geotermikus Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

Jelen formai követelmények egyaránt vonatkoznak a nappali, a levelező és a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatóinkra.

Formai követelmények

A diplomamunka/szakdolgozat külső megjelenése:

 • A diplomamunkát (szakdolgozatot) szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es fehér papírra.
 • A diplomamunkát (szakdolgozatot) két nyomtatott példányban és elektronikus formátumban is le kell adni a Műszaki Földtudományi Kar által az adott szemeszterre megjelölt határidőig az intézeti adminisztráción. Ebből az egyik (fő példány) keménykötésű kell, hogy legyen. A főpéldánynak kell tartalmaznia az eredeti feladatkiírást és az intézeti igazoló lapot is. A pótpéldányt a védés után visszakapja a hallgató.
 • Az elektronikus változatot CD-n, pdf formátumban az eredeti példány hátsó belső borítóján lévő A4 méretű tasakba kell helyezni, amely egyúttal a melléklet és a bírálat helye is. A CD-n fel kell tüntetni a hallgató nevét, a dolgozat címét, és pontos beadási dátumát. A CD-n egyetelen pdf file lehet(!), a dolgozattal, a bele illesztett feladat kiírással és mellékletekkel együtt! A file-nak teljes mértékben meg kell egyeznie a nyomtatott formában leadott dolgozattal!
 • A fekete kötésen, aranyszínű "DIPLOMAMUNKA", illetve "SZAKDOLGOZAT" felirat közepén, alatta középen a benyújtás évszáma, jobb oldalt alul a szerző neve. A dolgozat gerincén is kérjük feltüntetni a szerző nevét és a beadás dátumát.
 • A belső rész első oldalának felső része tartalmazza az intézet nevét (Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet), középen jelenjen meg a munka címe és alatta "Diplomamunka" illetve "Szakdolgozat" felirat, az alsó rész tartalmazza a szerző, valamint a konzulensek nevét, illetve a beadás dátumát.
 • A belső rész második oldala a "Diplomamunka feladat" illetve "Szakdolgozat feladat" kiírás, amelyet be kell kötni a munkába.
 • A belső rész harmadik oldala az "Intézeti igazoló lap szakdolgozat/diplomamunka benyújtásához" c. nyomtatvány, mely tartalmazza az eredetiségi nyilatkozatot is. A dolgozat a konzulensek nemleges nyilatkozata esetén is benyújtható. A nyomtatvány letölthető a honlap Letöltheő anyagok / Záróvizsga menüpontjából.
 • A belső rész negyedik oldalán kezdődik a Tartalomjegyzék.
 • A diplomamunka mellékletek nélküli tartalmi része minimum 40 oldal, de maximum 80 oldal terjedelmű legyen. Szakdolgozat esetén a mellékletek nélküli tartalmi rész minimum 40 oldal, de maximum 60 oldal terjedelmű legyen.

A diplomamunka (szakdolgozat) szöveges részének formai követelményei

 • Times New Roman 12, vagy Arial 11 betűtípus alkalmazható.
 • A bekezdés vagy angol típusú (0,5 cm-es tabulátorral kezdődik és nincs soremelés), vagy francia típusú (soremelés). Ezeket következetesen kell alkalmazni.
 • A fejezet cím minimum 13-as betűnagyság, az alcím és a szöveg azonos méretű, a lábjegyzet 10-es betűnagyság.
 • Másfeles sortávolság alkalmazandó, a margó bal oldalon 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es legyen.
 • Az oldalak sorkizárt formában készüljenek.
 • A fejezetek címe és a többi cím bal oldalra kerüljön.
 • Minden fő fejezet új oldalon kezdődjön. A fejezetek, alfejezetek stb. élesen különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatása) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen. A fejezeteket decimális rendszerben kell sorszámozni (pl. 1.1.1), a jelöletlen felsorolásokat gondolatjellel kell kezdeni.

Ábrák, táblázatok, képletek

 • Az ábrákat, táblázatokat és képleteket a szöveg között egy-egy sor kihagyásával a szöveg között kell elhelyezni, középre rendezve.
 • Az ábrák és táblázatok nagysága lehetőleg ne haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. Kettőnél több egész, vagy több oldalas szemléltetéseket, táblázatokat, számításokat a mellékletben kell elhelyezni.
 • Az ábrák sorszámozása folyamatos legyen, az ábra alatt a bekezdés betűméretével azonos méretű ábra szám és ábra megnevezés legyen, az ábra száma kiemelt legyen (pl.1. ábra A gázok jellemzői).
 • A táblázatok sorszámozása az ábrák sorszámozásához hasonlóan (pl. 1. táblázat A földgáz összetétele), elhelyezésük a táblázat felett történjen.
 • A képleteket középre rendezve kell megjeleníteni. 10 db-nál több képlet egy fejezeten belüli alkalmazása esetén a dolgozat összes képletét folyamatos számozással kell ellátni. A képletek számozása a képlettel egy sorban jobbra zárva legyen zárójelbe helyezve.
 • Az irodalomból átvett ábrák és táblázatok forrását az ábra, vagy táblázat alatt 10-es nagyságú, dőlt betűkkel kell megjeleníteni (Forrás: Vida M.: Gáztechnikai Kézikönyv)

Szakirodalmi hivatkozás, irodalomjegyzék

 • Amennyiben a dolgozat szövegrészében könyvből, folyóiratból, stb. szó szerint idézünk, akkor a szövegben az idézetet idézőjel közé kell tenni.
 • A nem szó szerinti idézet esetén a szövegrészben alkalmazott szakirodalmi hivatkozásokat célszerű szögletes zárójelben megjeleníteni és az irodalomjegyzékben feltüntetni.
 • Az irodalomjegyzékben kerülnek felsorolásra azok a könyvek, folyóiratok, stb. amelyeket a dolgozat készítése során részben vagy teljesen elolvastak, felhasználtak, szögletes zárójelben megjelenő sorszámmal. Az irodalomjegyzék a szerzőket alfanumerikus sorrendben tartalmazza.
 • Könyv esetén: szerző, a mű címe, kiadási hely, év (esetleg oldalszám).
 • Folyóirat esetében: szerző, cikk címe, folyóirat megnevezése, kiadási helye, kötet, évszám, megjelenési szám, oldalszám.
 • Például: [1] Vida M. (főszerk.): Gáztechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.

A dolgozat ajánlott szerkezete

 • Tartalomjegyzék
 • Bevezetés
 • A téma kidolgozása
 • Összefoglalás, következtetések
 • Irodalomjegyzék
 • Idegen nyelvű összefoglaló (1-2 oldal)
 • Mellékletek 

Tartalmi követelmények

A dolgozat címe
Célja: az olvasó tájékoztatatása a dolgozat tárgyáról.
A jó cím rövid, tömör, nem túl terjengős, utal a dolgozat témakörére, a vizsgált kérdéskörre. Pontosan és egyértelműen jelezze a kidolgozásra választott témát.

Bevezetés
Célja: a dolgozat témakörének a címnél részletesebb meghatározása, a témaválasztás indoklása, a kidolgozás menetének és logikájának rövid ismertetése.
A jó bevezetés 2-3 oldal terjedelmű, körvonalazza a megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdéseket, feladatokat, problémákat. Utalhat arra, hogy valamilyen ok miatt a címben jelzett témához kapcsolódó területek közül mire nem tér ki. Egy bekezdés erejéig bemutatja a téma feldolgozásához felhasznált kutatási módszereket, vizsgálati eszközöket.

A dolgozat központi témakörének kifejtése
Célja: az elméleti fogalmak és modellek segítségével egy elméleti vagy gyakorlati probléma leírása, értékelése és a dolgozat jellegétől függően javaslatok megfogalmazása.
dolgozat fő része tartalmazza a bevezetésben megfogalmazott kérdésekre, problémákra adott válaszokat, megállapításokat. Terjedelmi és szerkesztési okokból célszerű ezt a részt fejezetekre ill. alfejezetekre osztani. Az elméleti felvezetésben jelenjenek meg az adott téma tárgyalásához szükséges elméleti fogalmak, vizsgálatok, módszerek, valamint a témához kapcsolódó szakirodalmi háttér is. A konkrét probléma bemutatása legyen tárgyilagos, jól felépített, táblázatokkal, ábrákkal magyarázatokkal ellátott. A szakmai ismeretek, számítások, modellek alapján tartalmazzon következtetéseket és javaslatokat az adott probléma megoldására. A kifejtés egyértelműen mutassa az egyéni munkát.

Összefoglalás, következtetés
Tartalmazza a dolgozat eredményeinek összegzését, a feltett kérdésekre, problémákra adott válaszok rendszerezését, a téma további vizsgálatának lehetőségét. Itt ismételten ki kell térni az egyéni munka kiemelésére.

Idegen nyelvű összefoglalás
1-2 oldal terjedelmű rövid leírása a dolgozatban bemutatott problémának, hivatkozással a szakirodalmi háttérre, a vizsgálati módszerekre, az abból kapott eredményekre, és a levont következtetésekre, megállapításokra. Lehetőség szerint a magyar nyelvű összefoglalás idegen nyelvű fordítása. A leírás egyértelműen mutassa a szerző saját munkáját is. 

Irodalomjegyzék
Azon szakirodalmi publikációk, dokumentumok részletes specifikálása, amelyekre a dolgozat szövegében hivatkozás történik. Ez vonatkozik a szövegközi ábrák, táblázatok, a közölt adatok és mellékletek szakirodalomi forrásaira is.

Mellékletek
Módszertani dokumentációk bemutatása (pl. számítások közlése). Azon ábrák, táblázatok, amelyek a dolgozat megértéséhez szükségesek, de formájuk és/vagy terjedelmük miatt a mellékletben való elhelyezése indokolt. Az A/4-es mérettől eltérő méretű mellékletet kihajtható módon kell bekötni és megfelelő lapszámozással kell ellátni.

FIGYELEM!
A dolgozat csak abban az esetben bocsátható védésre, amennyiben az a feladatkiírás minden pontját egyértelműen teljesíti! Ennek igazolására a dolgozat bírálója jogosult a bírálat alkalmával!