Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által szervezett
Geotermikus Szakirányú Továbbképzési szak
tantárgyprogramjai
rendezési elv: ismeret csoportok és szemeszter
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.

Alapismeretek

A tantárgy címe Megújuló energiák
Előadó Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
1.
16
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A megújuló energiák fogalma, alkalmazásának indokai, hasznosítási területei. Az energiafelhasználás technikatörténeti áttekintése. Napenergia: közvetlen hőhasznosítás. Fotovillamos rendszerek. Vízienergia-hasznosítás. Szélenergia-hasznosítás. Biomassza. Geotermikus energia. Magyarország energiapolitikája, kilátások.

A tantárgy címe Speciális földtan
Előadó Dr. Földessy János, egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
1.
16
0
vizsga
6
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Ásványok és fizikai tulajdonságaik. Kőzetek és szerkezeti tulajdonságaik. Kőzetekből felépülő földtani formák. Üledékes, magmás, metamorf kőzetképző földtani folyamatok. Földi hő eredete és a földtani folyamatok kapcsolata. Tektonika és a litoszféra lemezek mozgása. Radioaktivitás és földi hő. A felszíni és felszínalatti vizek és földtani környezetük.

A tantárgy címe Speciális geofizikai ismeretek
Előadó Dr. Pethő Gábor, tudományos főmunkatárs
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
1.
16
0
vizsga
6
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A felszíni geofizikai (gravitációs, mágneses, radiológiai, geotermikus, elektromos és elektromágneses, szeizmikus) módszerek fizikai alapjai, mérési eszközei és a belőlük nyerhető geofizikai-földtani információk ismertetése. A nyitott és béléscsövezett fúrásokban elvégezhető geofizikai mérések fizikai alapjai, mérési eszközei, a mérésekből nyerhető technológiai és földtani információk. Porozitás, folyadéktelítettség, permeabilitás meghatározás mélyfúrási geofizikai módszerekkel. Termelés geofizikai (PWL) módszerek (mechanikai) kútproblémák kimutatására, beáramlási helyek detektálására, cementezés minőségének megállapítására, termelvény összetételének megállapítására, fázishatárok időbeli változásának nyomon követésére. Geotermikus rezervoárok geofizikai kutatásával kapcsolatos esettanulmányok.

A tantárgy címe Áramlástan
Előadó Dr. Bobok Elemér, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
1.
16
0
vizsga
6
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Kinematikai alapfogalmak. Kontinuitási tétel, impulzustétel, mozgásegyenletek. Kinetikus energia mérleg. Folyadéksúrlódás. Lamináris és turbulens áramlás. Lamináris áramlás csőben, résben. Turbulens áramlás csőben. Súrlódási nyomásveszteség. Tranziens áramlás csőben. Nem-izotermikus áramlás.

A tantárgy címe Hidrogeológia
Előadó Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
12
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A felszín alatti vizek tulajdonságai és minősége. A felszín alatti vizek osztályozása. Vízraktározási jellemzők. Szivárgástani alapismeretek. A Darcy-egyenlet alkalmazása. A felszín alatti víz hőmérsékleti viszonyai. Vízminőségi jellemzők. A talajvíz. A rétegvíz. A hasadékos tároló kőzet vize. A karsztvíz. A parti szűrésű víz. A felszín alatti vizek kapcsolata, felszín alatti áramlási rendszerek. A felszín alatti víz felszínre bukkanása, források. Magyarország hidrogeológiai viszonyai, termálvizek és gyógyvizek. Kúthidraulikai alapismeretek. Kút és galéria működése. Próbaszivattyúzási adatok kiértékelése. Vízföldtani paraméterek meghatározása. Vízgazdálkodási ismeretek.

Szakmai törzsanyag

A tantárgy címe Mélyfúrás, kútkiképzés
Előadó Dr. Federer Imre, ny. egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
1.
16
0
vizsga
6
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A fúróberendezés részegységei, az emelő rendszer, emelőmű, korona és szállító csigasor, fúrókötél, fúróárboc bemutatása, a mélyfúrás folyamata, a fúrószár elemei, fúrószerszám tervezése, fúrószár igénybevétele tartozékai, fúrószerszám összeállítása, fúrókiválasztás, fúrókiértékelés, fúrási paraméterek meghatározása, mélyfúrási iszapok, iszapmérnöki tudnivalók, iszaptisztító eszközök, mélyfúrási hidraulika.

A tantárgy címe Hévízrezervoárok
Előadó Dr. Bódi Tibor, egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
12
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A tantárgy célja megismertetni a szénhidrogén és víztároló rétegek fluidumtároló és termelő kapacitását befolyásoló kőzetfizikai tulajdonságait. A tananyag tartalmazza a fluidumbányászat szempontjából fontos alap (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris tulajdonságok, stb.) tulajdonságok laboratóriumi és in situ meghatározását. A tananyag magában foglalja a fluidumok fázisviselkedésének elméleti és gyakorlati vizsgálatát. Áttekintést ad a kőolaj, földgáz és telepvíz nyomás- és hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, oldottgáztartalom) kiszámítására alkalmas korrelációs eljárásokról. A kőzetfizikai és fluidum paraméterek ismeretében módszereket mutat be a földtani szénhidrogén és vízkészletek meghatározására.

A tantárgy címe Hévíz termelés
Előadó Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
16
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Témakörei: fluidumok termodinamikai tulajdonságai, olaj és vízkutak beáramlási jellemzői, kútvizsgálata, kutakban történő egy és többfázisú áramlások alapvető jellemzői, felszíni gáz-folyadék szeparálás alapjai, kutak működésének rendszerszemléletű elemzése.

A tantárgy címe Geoinformatika
Előadó Lipták Ernő, igazgató
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
0
16
gyakorlati jegy
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A tantárgy célja megismertetni és bemutatni a szénhidrogén és víztároló rétegekre mélyített fluidum termelő és besajtoló kutakban végrehajtható kapacitás, nyomás, hőmérséklet mérések geoinformatikai módszereit. A tananyag magában foglalja a függőleges, függőleges repesztett, és horizontális kutakban végrehajtható kútvizsgálati mérések műszereinek ismertetését, és az eljárások tervezési és kiértékelési módszereit.

A tantárgy címe Geotermia vízkémiája
Előadó Dr. Lakatos István, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
12
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája

A tantárgy címe Geotermikus rendszerek
Előadó Dr. Bobok Elemér, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
16
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Földi hőáram és geotermikus gradiens anomáliái. Tároló-típusok: üledékes medencék konduktív fűtéssel, hidrosztatikus nyomáseloszlással. Repedezett tárolók konvektív fűtéssel. Túlnyomásos hidrotermális rendszerek. Analitikus és numerikus modellezés. Esettanulmányok.

A tantárgy címe Geotermikus alapú elektromos energiatermelés
Előadó Dr. Bobok Elemér, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
16
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Gőzkörfolyamatok. Kettős közegű körfolyamatok. Gőzturbina-típusok. Ellennyomásos, kondenzációs üzem. Stirling-motor. Geotermikus erőművek. Kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés. Magyarországi elképzelések. HDR-rendszerek.

A tantárgy címe Energiagazdálkodás
Előadó Dr. Tihanyi László, egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
16
0
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Az energiahordozók fajtái. Energiahordozó készletek áttekintése régiónként. Az energiahordozók termelésének és felhasználásának alakulása az elmúlt évtizedekben. Az energiahordozók élettartam-görbéje. Energia és környezet. Energia és gazdaság. Az energiapolitika alapkérdései. Az EU energiapolitikája. Nemzeti vagy regionális energiaellátás. Fenntartható fejlõdés. A szilárd, a cseppfolyós és a gáznemű energiahordozók tipikus alkalmazási területei. A villamosenergia kitüntetett szerepe. Az energiapiac kilengései. Az energiaigények elõrejelzése. Az energiaátalakítás ismert módszerei. Az energiaszállítás mûszaki megoldásai. Vezetékes energiaellátó rendszerek. Az energiatárolással kapcsolatos kérdések. Racionalizálási lehetõségek a forrásoldalon és a fogyasztói oldalon. Az energiaellátás kockázatai és veszélyei: nagy katasztrófák. A technikai fejlõdés irányai.

A tantárgy címe Közvetlen hőhasznosítás - üzemi esettanulmányok
Előadók Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Gyuricza László, igazgató
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
0
16
gyakorlati jegy
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Hőcserélők. Ipari hőhasznosítás. Mezőgazdasági hőhasznosítás: üvegházak, fóliasátrak, talajfűtés. Szárítóberendezések. Állattartó telepek, halastavak. Kommunális fűtés, használati melegvíz-szolgáltatás. Klimatizálás. Balneológia. Többlépcsős geotermikus energiahasznosítás.

Speciális ismeretek

A tantárgy címe Hőátvitel geotermikus rendszerekben
Előadó Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
2.
0
12
gyakorlati jegy
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Energiamérleg-egyenletek. A hővezetés differenciálegyenlete. Egyszerű analitikus megoldások: sík fal, hengerszimmetrikus eset. Tranziens hővezetés hengerszimmetrikus esetben. Hőátadás: kényszer- és szabad konvekció. Eredő hőátviteli tényező. Hőátvitel kutakban.

A tantárgy címe Hőszivattyúk
Előadó Ádám Béla, igazgató
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
0
16
gyakorlati jegy
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Hőszivattyús fűtési, hűtési, melegvíz szolgáltatási rendszerek tervezése. Vízfigyelő monitoring kútrendszerek telepítésének kérdései. Függőleges zárt szondás, vagy nyitott vízkutas megoldások. Komplett épületfűtések, hűtések tervezése és kivitelezése, fal, mennyezet, szegély, fan coil fűtési rendszerekkel.

A tantárgy címe Környezeti hatások
Előadó Dr. Takács János, ny. egyetemi docens
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
3.
0
16
gyakorlati jegy
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A környezetvédelem alapjai, a szennyezettség mértékegységei, határértékek; Ökológiai alapfogalmak, legfontosabb ökológiai tényezők; toxikológiai alapok. A geotermikus energia termelése közben fellépő környezeti (szennyezőanyagok, hő, zaj) hatások. A  fúróiszap és környezeti hatása, kezelése; a só és nagy hő tartalmú vizek kezelési lehetőségei; szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése; zaj és talajvédelem. Mintavétel folyadékból, talajból, hulladékból, minta előkészítés, Szennyezőanyag mérési módszerek, szabványok ismertetése.

A tantárgy címe Gazdasági ismeretek
Előadó Dr. Szintay István, ny. egyetemi tanár
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
4.
16
0
vizsga
2
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Gazdasági társaságok formái, jellemzői, működésük. Üzleti terv készítése. Cash flow-terv. Gazdasági társaságok éves beszámolója. Az eredménykimutatás és mérleg információtartalma és az ezekből levonható gazdálkodási összefüggések. A gazdálkodás színvonalát minősítő mutatók. A gáztársaságok gazdálkodásának speciális kérdései.

A tantárgy címe Pályázati ismeretek az EU-ban
Előadó Lavotha Ildikó, elnök
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
4.
16
0
vizsga
2
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Az EU 7 Kutatás–Fejlesztési Keretprogramjának aktuális pályázati kiírásai. Határon átnyúló közösségi pályázati rendszerek koordinálása. Projekt menedzsment ismeretek és partnerkeresés az EU-ban. A Projekt Ciklus Menedzsment elemei. Hazai és nemzetközi sikeres projektek elemzése a Kyoto-i prioritások tükrében. A hazai energiapolitika célkitűzései, vezérelvei az EU közösségi irányelvek alapján, derogációs elvárások.

A tantárgy címe Jogi és engedélyeztetési kérdések
Előadó Dr. Zsíros László, hely. bányakapitány
 
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
 
4.
12
0
vizsga
2
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Európai Unió egységes energia piacának jogi szabályozása. A hazai és nemzetközi energiaipar jogi szabályozásának, felügyeleti rendszerének megismertetése. Az energiaipar felügyeleti szerveinek államjogi státusza. A gazdasági társaságokról, a koncesszióról és az államigazgatási eljárásokról szóló törvények energetikai vonatkozásai. Jogszabályok, rendeletek, előírások gyakorlati alkalmazásának bemutatása azzal a céllal, hogy a geotermikus szakmérnök-hallgatók megfelelő szakmai jogi ismeretekkel rendelkezzenek.