Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által szervezett
Földgázellátási Szakirányú Továbbképzési szak

tantárgyprogramjai
rendezési elv: tantárgykód
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.

Szakmai törzsanyag

A tantárgy címe Földgázszállítás I. és II.
Előadó Dr. Tihanyi László, professor emeritus
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
1.
24
0
vizsga
9
Hu
2.
18
0
vizsga
7
Hu

A tárgy célkitűzése
A hallgatók megismertetése a csőtávvezetékes szénhidrogén-szállítás lényeges technológiai kérdéseivel, a szükséges szakmai ismeretek elsajátíttatása.
Rövid tematika
A gázszállítás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A hazai gázszállító rendszer felépítése és jellegzetességei. Gázszállító rendszer hidraulikai tervezése, szimulációja. Gázszállító vezetékek tervezése és létesítése. Gázátadó állomások. Kompresszorok, kompresszorállomások. Gázmennyiség-mérés. Gázszagosítás. A gázszállító rendszer üzemeltetése, karbantartása, irányítása. Rendszerirányítás és rendszerfelügyelet. Kapacitásgazdálkodás. Nominálás és a rendszer egyensúlyozása.
Kötelező és javasolt irodalom
Mohitpour, M.-Golsham, H.,-Murray, A.: Pipeline Design and Construction ASME Press, New York, ISBN 0-7918-0257-4, 2007
Mohitpour, M.-van Hardeveld, T.-Peterson, W. Szabó, J.: Pipeline Operation and Maintenance ASME Press, New York, ISBN 978-0-7918-5960-45 2010
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Vida M. (főszerk.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.


A tantárgy címe Földgáztárolás
Előadó Dr. Jobbik Anita, tudományos főmunkatárs
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
3.
24
0
vizsga
8
Hu
           

A tárgy célkitűzése
A földalatti nagy kapacitású és flexibilis tárolókra vonatkozó tervezési és üzemeltetési ismeretek átadása, a tárolók változó szerepének bemutatása a nyitott földgázpiacon.
Rövid tematika
A gáztárolás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. Az időjárási hatásokból adódó gáztárolási igények, kockázatok. Csúcsgazdálkodás. Földalatti gáztároló típusok. A földalatti gáztárolók kőzet- és rezervoármechanikai jellemzői. Rezervoármechanikai számítások. Tároló-készlet, tároló-töltés és megcsapolás. Kútkiképzés, kútvizsgálat. A tároló felszíni létesítményei. Gázelőkészítés, gáztisztítás. A földalatti tároló üzemeltetése és irányítása.
Kötelező és javasolt irodalom
Gas Balancing and Line-pack Flexibility, Catholic University of Louvain, Belgium, 2012
Mohitpour, M.-van Hardeveld, T.-Peterson, W. Szabó, J.: Pipeline Operation and Maintenance ASME Press, New York, ISBN 978-0-7918-5960-45 2010
Tihanyi L.: Gázgazdálkodás, Oktatási segédlet, 2004.
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tóth J.-Bódi T.: Földgázok és szén-dioxid földalatti tárolása, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-358-008-0, 2012


A tantárgy címe Földgázelosztás I. és II.
Előadó Dr. Csete Jenő, ny. egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
1.
18
0
vizsga
7
Hu
2.
24
0
vizsga
9
Hu

A tárgy célkitűzése
A tantárgy alapvető és átfogó képet ad szénhidrogének elosztásáról, kiemelt hangsúllyal a földgáz csővezetékes elosztásáról. Az elosztási infrastruktúra működését a kapcsolódó rendszerek működésével együtt mutatja be, ezzel is elősegítve a szakirányú végzettségű mérnökök komplex rendszerszemléletének kialakítását.
Rövid tematika
A gázelosztás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A gázelosztó rendszer felépítése és elemei. Gáznyomás-szabályozás. Nyomásszabályozó állomások tervezése, létesítése és üzemeltetése. Gázelosztó vezetékek anyagai és kötései. A vezetékek méretezése, tervezése és létesítése. Acél gázelosztó vezetékek korrózióvédelme. Gázelosztó rendszerek üzemeltetése, felügyelete, ellenőrzése és karbantartása. Kapacitásgazdálkodás és rendszerirányítás a gázelosztó rendszeren. Gázelosztó vezetékek szanálása és rekonstrukciója.
Kötelező és javasolt irodalom
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007.
Fazekas O. (szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása. CompLex, Budapest, 2014.
Gősi P. (szerk.): Földgázvezetékek a fogadóállomástól a fogyasztóig. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Meszléry, C.: Gáztechnikai példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida M. (főszerk.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata.
Elosztói engedélyesek technológiai utasításai.


A tantárgy címe Földgázfelhasználás I. és II.
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
3.
24
0
vizsga
9
Hu
4.
18
0
vizsga
7
Hu

A tárgy célkitűzése
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a végzett mérnökök képesek lesznek a szénhidrogének felhasználási technológiáinak rangsorolására, véleményezésére, az adott fogyasztási helyhez legjobban illeszkedő rendszer kiválasztására, értékelésére.
Rövid tematika
A gázfelhasználás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A gázfelhasználás területei, fogyasztói kategóriák és jellegzetességeik. Háztartási és kommunális gázkészülékek. Fogyasztói gázberendezések tervezése és létesítése. Gázfogyasztó berendezések égéstermék-elvezetése. Kazánházak tervezése és létesítése. Gázalapú ipari kemencék. Ipari üzemek és mezőgazdasági egységek telekhatáron belüli gázellátó rendszere. A gázfelhasználás környezeti hatásai. Gázalapú kombinált hő- és áramtermelés. A gáz, mint gépjármű üzemanyag. A gázfelhasználás speciális kérdései.
Kötelező és javasolt irodalom
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ) 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld, A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102

Speciális szakmai ismeretek

A tantárgy címe A gáztechnika alapjai
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
1.
15
0
vizsga
5
Hu

A tárgy célkitűzése
Megismertetni és készség szinten elsajátíttatni a hallgatókkal a gáziparban alkalmazott alapvető számításokat, mértékegység átváltásokat.
Rövid tematika
Mértékegységek és prefixumok. Gáztechnikai alapfogalmak. Gázok, gázelegyek, gáztörvények, állapotegyenletek. A gázok csővezetéki áramlásával összefüggő alapfogalmak. A gázokkal összefüggő hőtani alapfogalmak.
Kötelező és javasolt irodalom
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
Meszléri, C.: Gáztechnikai példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld, A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102


A tantárgy címe Alternatív gáz-energiahordozók
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
2.
12
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
A nem-konvencionális gáz alapú energiahordozók bemutatása, jellemzésük, az alapvetően nem vezetékes szénhidrogén infrastruktúra megismertetése, sajátosságainak kifejtése, műszaki és kereskedelmi hátterének megvilágítása.
Rövid tematika
A pébégáz-ellátás fejlődése, jelenlegi helyzete. A pébégáz-szolgáltatás sajátosságai, a pébégázok jellemzése. A pébégáz-szolgáltatás formái. Palackos pébégáz-ellátás. Tartályos pébégáz-ellátás. Települések pébégáz-ellátása. Pébégáz ellátó rendszerek tervezése, létesítése és üzemeltetése. A pébégáz-felhasználás speciális területei. Biogáz és biometán, LNG, CNG, SNG, palagáz. Jellemzőik, előállításuk, forgalmazásuk műszaki kérdései, kereskedelmük, felhasználásuk.
Kötelező és javasolt irodalom
Bai, A. (szerk.): A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2007. pp.1-180. ISBN 978-963-7024-30-6
Barótfi, I. (szerk.): Energiafelhasználói Kézikönyv; Környezet-technika Szolgáltató Kft., Budapest, 1994. pp.733-867. ISBN 963 02 9535 0
Ely Energy: Natural Gas Distribution and SNG Back-up Systems, 2003.
Kilinski, S. (Hauptschriftleiter): STUDIE Einspeisung von Biogas in das Erdgasnets; Institut für Energetik und Umwelt gGmbH; Leipzig, 2006. pp.1-196. ISBN 3-00-018346-9
Persson, M. – Jönsson, O. – Wellinger, A.: Biogas upgrading to vehicle fuel standards and grid injection; IEA Bioenergy, December 2006.


A tantárgy címe Földgáz kutatás, termelés, előkészítés
Előadó Koncz Ádám , egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
2.
12
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
Megismertetni a hallgatókat a földgázellátó infrastruktúra előtti rendszerekkel és összefüggéseket felállítani az upstream, midstream és downstream rendszerek között.
Rövid tematika
A földgáz kutatása, földgáz kutak fúrása, kiképezése, alapvető fúrási technológiák, kútfej-szerelvény fajtái, feladata, a földgáztermelés elemei, gyűjtő és szeparáló egységek, gázelőkészítési technológiák, folyékony és gáznemű szennyezőanyagok leválasztása, technológiák modellezése.
Kötelező és javasolt irodalom
A. J. Kidnay- W. R. Parrish- D. G. McCartney: Fundamentals of Natural Gas Processing, Second Edition
Adam T. Bourgoyne Jr. at al: Applied Drilling Engineering, SPE Textbook Series SPE Richardson, Texas 1986.
Alliquander Ö.: Rotari fúrás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.
H. Rabia: Well Engineering & Construction
Hardback, CRC Press, 2011.  ISBN 9781420085198
R. F. Mitchell, Editor: Petroleum Engineering Handbook, Volume II: Drilling Engineering
Szilas A. P.: Kőolaj és földgáz termelése és szállítása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.


A tantárgy címe A földgázellátás speciális kérdései
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Meghívott előadók
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
4.
0
18
gyakorlati jegy
5
Hu

A tárgy célkitűzése
A földgáziparhoz kapcsolódó, legfrissebb információk eljuttatása a hallgatókhoz, speciális, egyes kiemelt témakörökhöz kapcsolódó szakmai kérdések bemutatása, megvitatása.
Rövid tematika
A hazai földgázpiac aktuális kérdései – gázipari vezetők, szakértők előadásai, kerekasztal beszélgetések. Hatóságok, gáztársaságok, gázipari vállalkozások bemutatkozása. Műszaki - biztonsági szabályozás. Ügyfélszolgálat és marketing. Termékismertetők. Földgáz és a megújuló energiák.
Kötelező és javasolt irodalom
A meghívott előadók előadásai, és az általuk ajánlott szakirodalmak.

Gazdasági és humán ismeretek

A tantárgy címe Földgáz-kereskedelem I. és II.
Előadó Bali Gábor, földgázpiaci szakértő
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
3.
12
0
vizsga
4
Hu
4.
15
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
A tantárgy elsajátításával a végzett mérnökök alkalmasak lesznek a liberalizált földgázpiac engedélyeseinél különböző műszaki, kereskedelmi feladatok ellátására, gázbeszerzési és -értékesítési folyamatok menedzselésére.
Rövid tematika
A gázszolgáltatás története a földgázkorszak kezdetéig Európában és Magyarországon. A földgázszektor kialakulása a XX. században. Az európai energiapiacok liberalizációjának célja, elve, folyamata. A földgázpiacra vonatkozó EU Direktívák. A földgázpiac megnyitása az EU-ban és Magyarországon. A hazai földgázpiac liberalizációjának folyamata napjainkig a földgázpiaci modelleken keresztül. A jelenlegi földgázpiaci modell, a hazai földgázpiac engedélyesei. A hazai földgázpiac működésének alapja: az ÜKSZ, energiapiacok, földgázpiacok közgazdasági leírása. Ár- es tarifarendszerek. A Világ földgázkészletei, a Világ földgáz-kereskedelme, termelési es felhasználási tényadatok, az EU földgázpiacán működő szervezetek. Földgáz-nagykereskedelem. Földgáztőzsdei műveletek. Portfólió-menedzsment. Kockázatkezelés. Árazás és áralkalmazás. A földgáz-kereskedelmi engedélyes tevékenysége.
Kötelező és javasolt irodalom
A Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata
Fazekas, O.: A magyar földgázszektor működése és szabályozása I., Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2014. ISBN 978 963 295 419 6
IGU: Wholesale Gas Price Survey, 2016 Edition, A Global Review of Price Formation Mechanism 2005 to 2015, 2016.
P. Heather: The evolution of European traded gas hubs, The Oxford Institute for Energy Studies, 2015. ISBN 978-1-78467-046-7
P. Kaderják, M. Labelle: Towards more integration of central and eastern european energy markets, REKK Corvinus University of Budapest, 2006. ISBN 963 503 353 2


A tantárgy címe Földgázpiaci jogi ismeretek
Előadó Dr. Zsíros László, c. egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
4.
15
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
Az energiával, valamint kifejezetten a földgázzal összefüggő európai uniós és nemzeti szintű jogi héttér bemutatása, a jogalkotó és jogérvényesítő szervezetek döntési, beavatkozási lehetőségei.
Rövid tematika
A magyar jogrendszer, jogszabályi hierarchia, a hazai földgázszektor szabályozásának jogforrásai, a földgázszektor alapvető jogszabályai, a hazai földgázszektor hatósági és államigazgatási felügyelete. A bányatörvény hatálya a földgázszektorban. Az együttműködő földgázpiacot szabályozó fontosabb EU rendeletek, a hatályos magyar földgázellátási szabályozás, a hazai földgázpiac jelenlegi szabályozásának aktuális problémái, ellentmondásai. Kötelmi jogi alapismeretek, a földgázpiaci engedélyesek közötti szerződések, a földgázpiaci végfelhasználók szerződései, a földgázpiaci szerződések kötelező és opcionális tartalmi elemei, szerződésszegés és jogkövetkezmények.
Kötelező és javasolt irodalom
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2013. évi XXIV. törvény a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről
A Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata


A tantárgy címe Projekt-menedzsment
Előadó Dr. Molnár Viktor, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
GT
3.
12
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
Az ipari projektek egyes fázisainak elsajátíttatása, projekttervezési módszerek megismerése és projektvezetői döntéstámogató kompetenciák fejlesztése.
Rövid tematika
A projektekkel kapcsolatos alapfogalmak áttekintése. Projektek típusai, fázisai. Projektciklus, projektfolyamatok. Projektek behatárolása. Megvalósíthatósági tanulmány. Időtervezés. Projektkockázatok értékelése. Költség- és erőforrás tervezés. Formalizált projektkontroll.
Kötelező és javasolt irodalom
Görög M.: A projektvezetés mestersége, Aula 2003.
Lockyer, K. – Gordon, J. : Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, 2000.
Verzuh, E.: The fast forward MBA in project management, Wiley, 2016.
Projektmenedzsment útmutató, PMI Standards Committee, 2006.


A tantárgy címe Vállalatirányítási rendszerek
Előadó Lates Viktor , egyetemi adjunktus
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
GT
4.
12
0
vizsga
4
Hu

A tárgy célkitűzése
A vállalatirányítás céljainak megismerése, az SAP rendszerek felépítése, működése, az egyes modulok részletes megismertetése.
Rövid tematika
A SAP filozófiája, alkalmazási lehetőségei, versenypozíciói. Az SAP ERP logikai felépítése, a modulok hierarchiája, technikai háttere. A SAP rendszerekben használt törzs-, és tranzakciós adatok. Dokumentum fogalma és kezelése. Kereskedelemi modul. Beszerzési modul. Értékesítési modul. Raktári tranzakciók modulja. Termelési modul. A modulok fő üzleti folyamatainak bemutatása. Lekérdezések használata.
Kötelező és javasolt irodalom
Lates Viktor: SAP ERP alapfolyamatok kezelése (a hallgatók számára letölthető ebook)
Olaf Shulz: Using SAP, Rheinwerk Publishing, Boston (MA), 2017
SAP GBI 3.00 case studies: esettanulmányok (a hallgatók számára letölthető)
Simha R. Magal, Jeffrey Word: Integrated Business Processes with ERP systems, Wiley 2012
G. Vaughn Johnson: Information Systems: a Strategic Approach, ISBN: 0962553301
Nigel Slack: Operations Management, Pearson publishing 2008
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0049 tananyagai: Virtuális vállalatok témakör, 01. modul - Termeléstervezés és –menedzsment (elérhető a http://miskolc.infotec.hu címen)
SAP Business One To Go 8.8 (interneten elérhető)

Gyakorlat-orientált ismeretek

A tantárgy címe Gázipari számítások
Előadók

Galyas Anna Bella, PhD hallgató

Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
1.
0
15
gyakorlati jegy
4
Hu
           

A tárgy célkitűzése
A hallgatók alapvető gázipari számítási eljárásokban való jártasságának elősegítése, a komplex gondolkodás készségének fejlesztése.
Rövid tematika
A gáztechnika alapjai. Gázkeverékek anyagjellemzői, állapotjellemzői, tüzeléstechnikai jellemzői. Gáztörvények és alkalmazásuk. A földgáz égésének fizikai-kémiai jellemzői. Tüzelésellenőrzési számítások. Gázvezetékek áramlástani számítása, gázelosztó vezetékek méretezésének gyakorlata. Gázelosztó hálózatok hidraulikai szimulációja, szimulációs modellek és alkalmazásuk.
Kötelező és javasolt irodalom
Bátor B.: Égés és robbanáselmélet; NME Gépészmérnöki Kar, 1980.
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Meszléri, C.: Gáztechnikai példatár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Szabványok gázkészülékek méréséhez kapcsolódóan (tanszéken elérhetők)
Szunyog, I.: Gázipari laboratóriumi gyakorlatok, Oktatási segédlet, ME KFGI, 2007.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

 

A tantárgy címe Gázok áramlástana
Előadók

Kis László, egyetemi tanársegéd

Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
1.
0
12
gyakorlati jegy
4
Hu
           

A tárgy célkitűzése
Megismertetni a hallgatókat a gázok, illetve éghető gázok csővezetéki áramlásának alapvető áramlástechnikai tulajdonságával mintapéldákon keresztül.
Rövid tematika
Kinematikai alapfogalmak. Mérlegegyenletek: tömegmegmaradás, impulzustétel, kinetikus energia-mérleg, energiamegmaradás, entrópia-mérleg. Bernoulli-egyenlet. A gázdinamika alapjai. Lamináris áramlás. Turbulens áramlás. Reynolds-egyenlet. Turbulens áramlás csőben, energia-egyenlet csőben. Áramlási veszteségek számítása. Kritikus áramlás. Izentrópikus áramlás fúvókában. Nagy sebességű, súrlódásos gázáramlás. 
Kötelező és javasolt irodalom
Bobok, E.: Áramlástan bányamérnököknek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 10 6760 2
Bobok, E.: Fluid Dynamics, Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

 

A tantárgy címe Gázipari tervezés I. és II.
Előadók Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
2.
0
12
gyakorlati jegy
4
Hu
3.
0
18
gyakorlati jegy
4
Hu

A tárgy célkitűzése
Komplex mérnöki feladatok egyéni megoldásával hozzásegíteni a hallgatókat a műszaki jellegű problémák önálló megoldásához.
Rövid tematika
Közterületi gázelosztó vezetékek kiviteli terve, műszaki - biztonsági előírások. Gázelosztó vezeték kiviteli tervének elkészítése. Gázelosztó vezetékek tervezésének és létesítésének engedélyezési eljárásai. Nyomásszabályozó állomások tervezése, az állomás elemeinek méretezése és kiválasztása. Gázelosztó vezetékek rekonstrukciójának tervezése. Kommunális és lakossági fogyasztók gázrendszereinek tervezése: hőigényszámítás, gázberendezések elhelyezése, égési levegő ellátás megtervezése és méretezése, fogyasztói vezetékek méretezése, égéstermék elvezető rendszerek tervezése és méretezése. Kombinált áram- és hőtermelő egységek kiválasztása, méretezése. Gázkoncentráció felhalmozódás vizsgálata.
Kötelező és javasolt irodalom
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007.
Elosztói engedélyesek technológiai utasításai
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSz), 2016.
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (GVBSz), 2005.
R.J. Harris: Gas ecplosions in buildings and heating plant; British Gas, Spon, London and New York, 1989, ISBN 0 419 13220 1
Vida, M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld, A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102


A tantárgy címe Gyakorlati foglalkozás gáztársaságoknál I. - IV.
Felelős Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
MFKGT
MFKGT
1.
0
8
aláírás
0
Hu
2.
0
8
aláírás
0
Hu
3.
0
8
aláírás
0
Hu
4.
0
8
aláírás
0
Hu

Rövid tematika
Félévenként egy-egy alkalommal a tantervhez illeszkedő, különböző tematikájú szakmai foglalkozás, üzemlátogatás gáztársaságoknál, gázipari vállalkozásoknál.
Kötelező és javasolt irodalom
-

Szakdolgozat-konzultáció

A tantárgy címe Szakdolgozat-konzultáció
Felelős Dr. Szunyog István , egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT
MFKGT
MFKGT
MFKGT
1.
0
6
beszámoló
2
Hu
2.
0
6
beszámoló
2
Hu
3.
0
6
beszámoló
2
Hu
4.
0
12
beszámoló
4
Hu

Rövid tematika
Félévenként rendszeres beszámoló és konzultáció a szakdolgozatmunka aktuális állapotáról a Gázmérnöki Intézeti Tanszéken.
Kötelező és javasolt irodalom
-