Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által szervezett
Földgázellátási Szakirányú Továbbképzési szak

tantárgyprogramjai
rendezési elv: tantárgykód
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.

Szakmai törzsanyag

A tantárgy címe Földgázszállítás
Előadók Dr. Tihanyi László, professor emeritus
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2001
MFKGT2002
1.
24
0
vizsga
8
Hu
2.
18
0
vizsga
6
Hu
A tárgy célkitűzése
A hallgatók megismertetése a csőtávvezetékes szénhidrogén-szállítás lényeges technológiai kérdéseivel, a szükséges szakmai ismeretek elsajátíttatása.
A tantárgy rövid tematikája

A gázszállítás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A hazai gázszállító rendszer felépítése és jellegzetességei. Gázszállító rendszer hidraulikai tervezése, szimulációja. Gázszállító vezetékek tervezése és létesítése. Gázátadó állomások. Kompresszorok, kompresszorállomások. Gázmennyiség-mérés. Gázszagosítás. A gázszállító rendszer üzemeltetése, karbantartása, irányítása. Rendszerirányítás és rendszerfelügyelet. Kapacitásgazdálkodás. Nominálás és a rendszer egyensúlyozása.

A tantárgy címe Földgáztárolás
Előadók Dr. Tihanyi László, professor emeritus
Dr. Jobbik Anita, tudományos főmunkatárs
Varga-Rátkai Szilvia, tanszéki mérnök
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2003
MFKGT2004
1.
18
0
vizsga
6
Hu
2.
24
0
vizsga
8
Hu
A tárgy célkitűzése
A föld alatti nagy kapacitású és flexibilis tárolókra vonatkozó tervezési és üzemeltetési ismeretek átadása, a tárolók változó szerepének bemutatása a nyitott földgázpiacon.
A tantárgy rövid tematikája

A gáztárolás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. Az időjárási hatásokból adódó gáztárolási igények, kockázatok. Csúcsgazdálkodás. Föld alatti gáztároló típusok. A föld alatti gáztárolók kőzet- és rezervoármechanikai jellemzői. Rezervoármechanikai számítások. Tároló-készlet, tároló-töltés és -megcsapolás. Kútkiképzés, kútvizsgálat. A tároló felszíni létesítményei. Gázelőkészítés, gáztisztítás. A föld alatti tároló üzemeltetése és irányítása.

A tantárgy címe Földgázelosztás
Előadók Dr. Csete Jenő, ny. egyetemi docens
Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2005
MFKGT2006
3.
24
0
vizsga
8
Hu
4.
18
0
vizsga
6
Hu
A tárgy célkitűzése
A tantárgy alapvető és átfogó képet ad szénhidrogének elosztásáról, kiemelt hangsúllyal a földgáz csővezetékes elosztásáról. Az elosztási infrastruktúra működését a kapcsolódó rendszerek működésével együtt mutatja be, ezzel is elősegítve a szakirányú végzettségű mérnökök komplex rendszerszemléletének kialakítását.
A tantárgy rövid tematikája

A gázelosztás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A gázelosztó rendszer felépítése és elemei. Gáznyomás-szabályozás. Nyomásszabályozó állomások tervezése, létesítése és üzemeltetése. Gázelosztó vezetékek anyagai és kötései. A vezetékek méretezése, tervezése és létesítése. Acél gázelosztó vezetékek korrózióvédelme. Gázelosztó rendszerek üzemeltetése, felügyelete, ellenőrzése és karbantartása. Kapacitásgazdálkodás és rendszerirányítás a gázelosztó rendszeren. Gázelosztó vezetékek szanálása és rekonstrukciója.

A tantárgy címe Földgázfelhasználás
Előadók Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2007
MFKGT2008
3.
24
0
vizsga
8
Hu
4.
18
0
vizsga
6
Hu
A tárgy célkitűzése
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a végzett mérnökök képesek lesznek a szénhidrogének felhasználási technológiáinak rangsorolására, véleményezésére, az adott fogyasztási helyhez legjobban illeszkedő rendszer kiválasztására, értékelésére.
A tantárgy rövid tematikája

A gázfelhasználás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A gázfelhasználás területei, fogyasztói kategóriák és jellegzetességeik. Háztartási és kommunális gázkészülékek. Fogyasztói gázberendezések tervezése és létesítése. Gázfogyasztó berendezések égéstermék-elvezetése. Gázkazánok, kazánházak tervezése és létesítése. Gázalapú ipari kemencék. Ipari üzemek és mezőgazdasági egységek telekhatáron belüli gázellátó rendszere. A gázfelhasználás környezeti hatásai. Gázalapú kombinált hő- és áramtermelés. A gáz, mint gépjármű üzemanyag. A gázfelhasználás speciális kérdései.

Speciális szakmai ismeretek

A tantárgy címe Földgázkereskedelem
Előadók Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2009
1.
18
0
vizsga
6
Hu
A tárgy célkitűzése
A tantárgy elsajátításával a végzett mérnökök alkalmasak lesznek a liberalizált földgázpiac engedélyeseinél különböző műszaki, kereskedelmi feladatok ellátására, ügyfelek megnyerésére és megtartására, gázbeszerzési és -értékesítési folyamatok menedzselésére.
A tantárgy rövid tematikája
Földgázkészletek, a világ földgáztermelése és -felhasználása. Vezetékes és cseppfolyós földgáz-kereskedelem. Földgázigények, prognózisok. Földgázpiac a liberalizáció előtt: a földgázpiac szereplői, hosszú távú, TOP szerződések. Az EU egységes belső földgázpiacának kialakulása. A liberalizált földgázpiac jellemzői, működése, szereplői és az új típusú szerződések. Gázár és tarifa rendszerek. HUB-ok. Energiatőzsde. Informatikai platform. Befektetések a liberalizált földgázpiacon. A földgáz- és az elektromos-áram kereskedelem. A földgázellátás biztonsága, kockázatkezelés. A földgázellátás minőségi mutatói.

A tantárgy címe Pébégáz-ellátás
Előadók Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2010
2.
9
0
vizsga
3
Hu
A tárgy célkitűzése
Az alapvetően nem vezetékes szénhidrogén infrastruktúra megismertetése, sajátosságainak kifejtése, műszaki és kereskedelmi hátterének megvilágítása.
A tantárgy rövid tematikája
A pébégáz-ellátás fejlődése, jelenlegi helyzete. A pébégáz-szolgáltatás sajátosságai, a pébégázok jellemzése. A pébégáz-szolgáltatás formái. Palackos pébégáz-ellátás. Tartályos pébégáz-ellátás. Települések pébégáz-ellátása. Pébégáz ellátó rendszerek tervezése, létesítése és üzemeltetése. A pébégáz-felhasználás speciális területei.

A tantárgy címe Energia - jog
Előadó Dr. Zsíros László, címzetes egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2011
2.
18
0
vizsga
6
Hu
A tárgy célkitűzése
Az energiával, valamint kifejezetten a földgázzal összefüggő európai uniós és nemzeti szintű jogi héttér bemutatása, a jogalkotó és jogérvényesítő szervezetek döntési, beavatkozási lehetőségei.
A tantárgy rövid tematikája
Az energiajog az Európai Unióban és Magyarországon. Az energiaipar államigazgatási és hatósági felügyelete. Energia szakági törvények. A földgázellátási törvény és a kapcsolódó jogszabályok. A magyar földgázpiaci modell. A Magyar Energia Hivatal jogállása, feladatai, kötelezettségei. Engedélyesek és üzletszabályzatok. Az engedélyesek közötti szerződések tartalma, biztosítékok, szerződésszegések és jogkövetkezményeik. Versenytörvény, versenyszabályozás, különös tekintettel a természetes monopóliumokra.

A tantárgy címe Speciális gázszakmai kollégium
Előadók Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Meghívott előadók
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2012
4.
9
0
vizsga
3
Hu
A tárgy célkitűzése
A földgáziparhoz kapcsolódó, legfrissebb információk eljuttatása a hallgatókhoz, speciális, egyes kiemelt témakörökhöz kapcsolódó szakmai kérdések bemutatása, megvitatása.
A tantárgy rövid tematikája
A hazai földgázpiac aktuális kérdései – gázipari vezetők, szakértők előadásai, kerekasztal beszélgetések. Hatóságok, gáztársaságok, gázipari vállalkozások bemutatkozása. Műszaki - biztonsági szabályozás. Ügyfélszolgálat és marketing. Termékismertetők. Földgáz és a megújuló energiák. A szak hallgatóinak előadásai speciális szakmai kérdésekről.

Gazdasági és humán ismeretek

A tantárgy címe Stratégiai és változás management
Előadó Dr. Balaton Károly, egyetemi tanár
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
GTVE1001
1.
15
0
vizsga
5
Hu
A tárgy célkitűzése
A földgázipari társaságok irányításához, valamint a felelős vezetői magatartáshoz szükséges információk átadása, hazai és nemzetközi modellek megismertetése.
A tantárgy rövid tematikája
Stratégiai menedzsment; Társasági irányítás államelméleti gyökerei. Nyílt és zárt részvénytársaságok. Az irányítás nemzetközi modelljei. Klasszikus holding - konszern fogalmak. Korszerű konszern irányítási formák. Stratégiai szövetségek. Vállalathálózatok típusai, jellemzői. A cluster fogalma, típusai, jellegzetességei. K+F hálózatok és hasznosítási formák. Cégépítési stratégiák rendszerezése. Változás menedzsment; Az átalakító vezető, alapfelfogása, jellemzői. A vállalati kultúra befolyásolása az átalakító vezető részérő. Az átalakító vezető erőtere és alappillérei. A környezeti piramis alrendszerezése. Az átalakító vezetés és az értékváltoztatások kapcsolata. Az értékváltozások jellege és kapcsolata a vállalati alkalmazkodási készséggel.

A tantárgy címe Projekt-menedzsment
Előadó Dr. Molnár Viktor, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
GTIM1001
2.
15
0
vizsga
5
Hu
A tárgy célkitűzése
Az ipari projektek egyes lépéseinek elsajátíttatása, a pályázati felhívások felépítésének megismertetése, pályázati anyagok összeállítása, döntéselemzési módszerek.
A tantárgy rövid tematikája
Projektek típusai, fázisai. A stratégiaorientált projektciklus. A projekt stakeholderek. A projektszervezetek. A projektek szereplői. A projektek céljainak meghatározása. A projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolása. Az ajánlati felhívás, a versenyeztetés és a szerződéskötés. Projekttervezés módszertana. Projekthez tartozó tervek. Gantt diagramm, hálótervezés. Projekt-kockázatmenedzsment. Dokumentáció készítése. A projektkontroll folyamata. Az ajánlatok teljesítése, számlák felügyelete. Projektmarketing. Projekt gazdasági értékelése. Költség-hozam és egyéb elemzések. Komplex döntéselemzés. A projekt sikerességének értelmezése.

A tantárgy címe Vállalatirányítási rendszerek
Előadó Lates Viktor, adjunktus
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
GTIM1002
3.
15
0
vizsga
5
Hu
A tárgy célkitűzése
A vállalatirányítás céljainak megismerése, az SAP rendszerek felépítése, működése, az egyes modulok részletes megismertetése.
A tantárgy rövid tematikája
A SAP filozófiája, alkalmazási lehetőségei, versenypozíciói. Az SAP Business One logikai felépítése, a modulok hierarchiája, technikai háttere. Adatbázis felépítése. Dokumentumok kezelésére alkalmas modul. Kereskedelemi modul. Beszerzési modul. Értékesítési modul. Raktári tranzakciók modulja. Termelési modul. Energia Menedzsment Modul.

A tantárgy címe Az energiaipar speciális gazdasági kérdései
Előadó Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2013
4.
15
0
vizsga
5
Hu
A tárgy célkitűzése
Olyan speciális, nem műszaki jellegű kérdéskörök ismertetése, melyek segítenek megérteni az egyes gázipari struktúrák működési elveit, a gazdasági háttér megvilágításából.
A tantárgy rövid tematikája
Az energiaipar, elsősorban a vezetékes energiaellátás speciális gazdasági vonatkozásai. Árak és tarifa rendszerek. Mérlegek. Eredmény-kimutatás. Az energiapiac liberalizációjának aktuális kérdései. A piacfejlődés alternatívái.

Gyakorlat-orientált ismeretek

A tantárgy címe Gázipari számítások
Előadók

Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd

Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2014
MFKGT2015
1.
0
15
gyakorlati jegy
5
Hu
3.
0
12
gyakorlati jegy
4
Hu
A tárgy célkitűzése
A hallgatók alapvető gázipari számítási eljárásokban való jártasságának elősegítése, a komplex gondolkodás készségének fejlesztése.
A tantárgy rövid tematikája
A gáztechnika alapjai. Gázkeverékek anyagjellemzői, állapotjellemzői, tüzeléstechnikai jellemzői. Gáztörvények és alkalmazásuk. A földgáz égésének fizikai-kémiai jellemzői. Tüzelésellenőrzési számítások. Gázvezetékek áramlástani számítása, gázelosztó vezetékek méretezésének gyakorlata. Gázelosztó hálózatok hidraulikai szimulációja, szimulációs modellek és alkalmazásuk.

A tantárgy címe Gázipari tervezés
Előadók Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2016
MFKGT2017
3.
0
15
gyakorlati jegy
5
Hu
4.
0
6
gyakorlati jegy
2
Hu
A tárgy célkitűzése
Komplex mérnöki feladatok egyéni megoldásával hozzásegíteni a hallgatókat a műszaki jellegű problémák önálló megoldásához.
A tantárgy rövid tematikája
Közterületi gázelosztó vezetékek kiviteli terve, műszaki - biztonsági előírások. Gázelosztó vezeték kiviteli tervének elkészítése. Gázelosztó vezetékek tervezésének és létesítésének engedélyezési eljárásai. Nyomásszabályozó állomások tervezése, az állomás elemeinek méretezése és kiválasztása. Gázelosztó vezetékek rekonstrukciójának tervezése. Kommunális és lakossági fogyasztók gázrendszereinek tervezése: hőigény számítás, gázberendezések elhelyezése, égési levegő ellátás megtervezése és méretezése, fogyasztói vezetékek méretezése, égéstermék elvezető rendszerek tervezése és méretezése.

A tantárgy címe Szakdolgozat konzultáció
Felelős Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Szakdolgozat konzulensek
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Konzultáció
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2018
MFKGT2019
MFKGT2020
2.
0
6
beszámoló
2
Hu
3.
0
12
beszámoló
4
Hu
4.
0
12
beszámoló
4
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Félévenként rendszeres beszámoló és konzultáció a szakdolgozatmunka aktuális állapotáról a Gázmérnöki Intézeti Tanszéken.

A tantárgy címe Gyakorlati foglalkozás gáztársaságoknál
Felelős Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéd
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Gyakorlat
Számonkérés
Kredit
Nyelv
szemeszterenként
MFKGT2021
MFKGT2022
MFKGT2023
MFKGT2024
1.
0
8
aláírás
0
Hu
2.
0
8
aláírás
0
Hu
3.
0
8
aláírás
0
Hu
4.
0
8
aláírás
0
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Félévenként egy-egy alkalommal a tantervhez illeszkedő, különböző tematikájú szakmai foglalkozás, üzemlátogatás gáztársaságoknál, gázipari vállalkozásoknál.