Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által oktatott tantárgyak az
Olaj- és gázmérnöki mesterképzési (MSc) szakon

rendezési elv: oktatási szemeszter
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.

Olaj- és gázmérnöki mesterszak, Gázmérnöki specializáció
természettudományos alapismeretek

Tantárgy neve: Hidromechanika
Tárgyjegyző: Dr. Bobok Elemér, Kis László
Tantárgy kódja: MFKGT720001
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Alapozó tantárgy a Szénhidrogén-termelés, Szénhidrogén-szállítás, Szénhidrogén-elosztás, Szénhidrogén-felhasználás, Földgáztárolás, Mélyfúrás és kútkiképzés, Földalatti áramlástan és anyagmérleg egyenletek c. tárgyakhoz.
Tantárgy tematikus leírása:
Kinematikai alapok. A tömeg-, az impulzus és az energia mérlegegyenletei. Euler és Bernoulli egyenlet. Folyadéksúrlódás. Navier-Stokes egyenlet. Áramlások dinamikai hasonlósága. Lamináris áramlás. Turbulens áramlás, keveredési úthossz. Turbulens áramlás csőben. Áramlási veszteségek meghatározása. Összetett csőhálózatok. Szivattyúk működésének áramlástani alapjai. Szivárgó mozgás alapegyenletei. Síkáramlások vizsgálata komplex változós függvényekkel.
Félévközi számonkérés módja:
2 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább 50%-ra történő megírása. A zárthelyi dolgozatok pótlására a félév végén van lehetőség.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Bobok E.: Áramlástan bányamérnököknek. Műszaki Kiadó, Bp. 1983.
Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7
Bobok E.: Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo 1993.
Bobok E., Navratil L.: Műszaki fizika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1990.
Streeter W. et. al: Fluid Mechanics, Auckland: McGraw-Hill, 1983.
Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8

Olaj- és gázmérnöki mesterszak, Gázmérnöki specializáció
kötelező szakmai törzsanyag


Tantárgy neve: Szénhidrogén-szállítás
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT710002
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 1
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont:3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja speciális ismeretek megszerzése a csőtávvezetékes szállítás területén. Az ismeretek megszerzésében a projekt feladatok tanári irányítás mellett történő tanulópáros megoldása sajátos készségek kialakítását teszi lehetővé. A hallgatók ízelítőt kapnak a kutatási módszertanból és a publikációhoz, illetve prezentációhoz kapcsolódó speciális ismeretekből.
Tantárgy tematikus leírása:
Szénhidrogén-szállító távvezetékek meghibásodása.
Kőolaj- és termékszállító távvezetékek meghibásodási statisztikáit tartalmazó nyilvános adatbázisok, jelentések (UKOPA, NTSB) megismerése, az adatok feldolgozása, értékelése.  Földgázszállító távvezetékek meghibásodási statisztikáit tartalmazó nyilvános adatbázisok, jelentések (EGIG, USA-ra vonatkozó adatbázisok) megismerése, az adatok feldolgozása, értékelése. A csőtávvezetékek diagnosztikai módszerei, információ szerzés intelligens görényekkel. A lokális falvastagság csökkenések szilárdsági hatásainak értékelésére szolgáló módszerek (ASME B31.8 G, DNV, PENSPEN). Szén-dioxid szállító távvezetékekre vonatkozó speciális ismeretek, sajátos kockázati tényezők feltárása, figyelembe vétele a tervezés és az üzemelés során. A szakterületre vonatkozó műszaki biztonsági előírások. 
LNG szállító távvezetékekre vonatkozó speciális ismeretek, sajátos kockázati tényezők feltárása, figyelembe vétele a tervezés és az üzemelés során. A szakterületre vonatkozó műszaki biztonsági előírások. A propán-bután szállító távvezetékekre vonatkozó speciális ismeretek, sajátos kockázati tényezők feltárása, figyelembe vétele a tervezés és az üzemelés során. A szakterületre vonatkozó műszaki biztonsági előírások.
Félévközi számonkérés módja:
A félév során tanulópárok személyre szabott projekt feladat kapnak, amelyet tanári konzultációval jelentős részben önállóan dolgoznak fel. A félév során négy alkalommal van beszámoló, amelyen minden tanulópár nyilvánosan beszámol a projekt előrehaladásáról. A végső feladat minden tanulópárnak egy legalább 20 diából álló prezentáció elkészítése és előadás formájában az eredmények ismertetése, továbbá minimum 20 oldalas írásbeli összefoglalása a kapott projekt feladat megoldásának. 
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Gas Pipeline Incidents – 8th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group http://www.egig.eu/, 2014. január
UKOPA - Pipeline Product Loss Incidents and Faults Report (1962 - 2012)  http://www.ukopa.co.uk/pdfs/UKOPA-13-0047.pdf, 2014. január
Mohitpour, M.-Murray, A.-McManus, M.-Colquhoun, I.: Pipeline Integrity Assurance – A Practical Approach
ASME Press, New York, pp. 582, 2010
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
A kurzus hallgatói a projekt feladatokhoz minden évben aktualizált forrást kapnak, amely tartalmazza a projekt feladatok megoldásához szükséges alapvető internetes forrásokat.

Tantárgy neve: Gázipari számítási gyakorlatok
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT710003
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 1
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Megismertetni a hallgatókkal a kőolaj-, földgáz- és terméktávvezeték rendszerek sajátos létesítési feltételeinek a tervezéssel összefüggő műszaki-biztonsági gyakorlatával, valamint a szakma effektív gyakorlásához szükséges készségek fejlesztése.
Tantárgy tematikus leírása:
Összehasonlító elemzések készítése a hazai és nemzetközi gáztermelés,- szállítás adott, és egyben speciális paraméteri alapján. Nyomásveszteség számítási gyakorlat. Hőmérséklet és gázkeveredés számítási gyakorlat. Gáztávvezetékek tervezési gyakorlat. Hidraulikai,- szilárdsági méretezési feladatok. Nyomáspróbák: szilárdsági nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba gyakorlati, számítási feladatai. Hőmérséklet-korrekció számítása. Szakmai tanulmányút. Csőtávvezetékek üzembehelyezésének, műtárgykeresztezéseknek, nyomáspróbáknak, korrekciós műveleteknek számítási gyakorlata. A metanolos és vákuumos szárítás folyamatának gyakorlati, számítási eljárásai. Gáztávvezeték tárolókapacitásának számítás. A gázmennyiség mérés: számítási műveletei, gázmennyiség mérési bizonytalanságának meghatározása. Csőtávvezetékek tisztítási műveleteinek gyakorlati problémai, számítási feladatai.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án történő részvétel, az évközi, komplex tervezési/méretezési feladatok elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Vida M.(főszerk): Gáztechnikai Kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1991.

Tantárgy neve: Szénhidrogén-elosztás
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István, Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT720002
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont:3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy alapvető és átfogó képet ad szénhidrogének elosztásáról, kiemelt hangsúllyal a földgáz csővezetékes elosztásáról és a pébégáz forgalmazásáról. A tantárgy az elosztási infrastruktúrát mint a teljes ellátó vertikum részét kezeli, és működését a kapcsolódó rendszerek működésével együtt mutatja be, ezzel elősegítve a szakirányú végzettségű mérnökök komplex rendszerszemléletének kialakítását.
Tantárgy tematikus leírása:
A szénhidrogén-elosztás, mint mérnöki feladat. Az infrastruktúra elemei és az egyes elemek jellemzése. A rendszerelemek együttműködése, szokásos és rendkívüli elosztási állapotok. Szénhidrogén-elosztó rendszerek tervezésének elmélete, a csővezetékes elosztás hidraulikai modellje. Elosztó rendszerek létesítése, felelősségkörök és irányítási jogkörök a kivitelezésben. Az elosztó rendszerek létesítésének tárgyi eszközei, anyagai, technológiái. Az elosztó rendszerek üzemeltetése és felügyelete. A rendszerüzemeltető hatás- és felelősségköre. Jogok és kötelezettségek az elosztási folyamatban együttműködők között.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltételei: megjelenés az órák min. 60%-án, és a félévzáró zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására a félév utolsó óráján van lehetőség. A félév folyamán kiadott 2 db tervezési feladat önálló kidolgozása. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges
<60%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Cerbe, G: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Natural gas: private sector particiaption and market development. World Bank, Washington, 1999. ISBN 0-8213-4485-4
LP gas safety: guidelines for good safety practice in the LP gas industry. UNEP, Paris, 1998. ISBN 92-807-1711-1
Technical and ecological norms required for the design and operation of gas distribution networks. ENERGY/WP.3/GE.5/2003/3/Rev.1, April 2003
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatóinak folyamatosan aktualizált és a tanszék honlapján közzétett előadásanyagai és publikációi.

Tantárgy neve: Szénhidrogén-felhasználás
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István

Tantárgy kódja: MFKGT720003
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont:3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával az MSc fokozatot szerzett mérnökök képesek lesznek a szénhidrogének felhasználási technológiáinak rangsorolására, véleményezésére, az adott fogyasztási helyhez legjobban illeszkedő rendszer kiválasztására. Képesek lesznek továbbá az adott rendszerhez legjobban illeszkedő energiaforrások feltérképezésére, korszerű és racionális szénhidrogén felhasználás megvalósítására.
Tantárgy tematikus leírása:
A szénhidrogén tüzelés elméleti alapjai. A fogyasztói gázrendszerek tervezési alapelvei. Szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú tüzelőanyagok jellemzői. Gázkeverékek anyag-, állapot- és tüzeléstechnikai jellemzői. A földgázok jellemző minőségi paraméterei. Egyedi és központi fűtések, ipari kazánok. A szénhidrogén tüzelés emissziós hatásai. Kombinált ciklusú áram- és hőtermelés egységei: alkalmazás, szerkezeti egységek, tervezési alapelvek. Földgáz helyettesítése alternatív energiahordozóval, cserélhetőség.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során 3 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A három sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá az évközi, komplex tervezési/méretezési feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges
<60%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
Cerbe, G.: Grundlagen der Gastechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004. ISBN 3-446-22803
Joos, L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida, M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld, A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102

Tantárgy neve: Geotermia
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra
Tantárgy kódja: MFKGT730002
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 3
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók megismerik a geotermikus energia termelésének és hasznosításának főbb módjait különös tekintettel az áramlástechnikai és hőátviteli szempontokra. Képessé válnak geotermikus projektek kidolgozására és megvalósításuk irányítására.
Tantárgy tematikus leírása:
A geotermikus energia eredete. Geotermikus rendszerek. Geotermikus tárolók típusai. Áramlás és hőátvitel hévíztermelő, besajtoló és hőcserélő kutakban. Felszín alatti és feletti termelő berendezések, búvárszivattyúk, hőcserélők, hőszivattyúk. HDR és EGS technológiák. Munkavégző körfolyamatok: Rankine, ORC, Kalina. Elektromos energia termelés és közvetlen hőhasznosítás. Lindal diagram. Környezeti hatások.
Félévközi számonkérés módja:
Angol nyelvű szakirodalmak alapján egy egyéni feladat készítése és prezentáció formában történő előadása. A félév végén egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Tóth Anikó: Közvetlen hőhasznosítás, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Tóth Anikó: Üzemi esettanulmányok, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Bobok Elemér, Dr. Tóth Anikó: Megújuló energiák Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.
Geothermics, Perggamon Press, ISSN: 0375-6505, 1992.
Lund J.: Direct Heat Utilization of Geothermal Energy Geo Heat Center, Oregon, USA, 2002.
Ribach L.-Muffler L.J.R.: Geothermal Systems, John Willey New York, Brisbane, Toronto, 1981.

Olaj- és gázmérnöki mesterszak, Gázmérnöki specializáció
differenciált szakmai ismeretek

Tantárgy neve: Földgázszállítás
Tárgyjegyző: Dr. Zsuga János
Tantárgy kódja: MFKGT720005
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont:3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Nemzetközi kitekintést adni a földgázforrások biztosításáról és a földgázellátás biztonságáról, amelynek birtokában a földgázellátás stratégiai kérdéseire érdemi választ lehet adni.
Tantárgy tematikus leírása:
A földgáz szerepe a hazai primer energiahordozók között. A magyar földgázpiac modellje és szereplői. (Közüzemi és versenypiaci kereskedők, földgázszállító-rendszerirányító, elosztó és földalatti gáztárolói engedélyesek). A hazai kettős piac (közüzem és versenypiac) működési elve a kereskedelmi és a műszaki folyamatok összefüggései. A gázpiac várható változása közép- és hosszú távon. A földgázellátási lánc műszaki és gazdasági alapjai. Kereskedelmi szerződések, mérés-és elszámolás, a fogyasztás-forrás egyensúlyának biztosítása. A hazai földgázellátás és az Európai Uniós földgázpiac kapcsolata szabályozási és műszaki kérdésekben. Az EU globális és regionális stratégiája a földgázellátó csőtávvezetékes infrastruktúrával kapcsolatban.
Félévközi számonkérés módja:
Évközben 2 db zárthelyi dolgozat, legalább 60%-ra történő teljesítése, javítási lehetőség a félév végén a teljes féléves anyagból. Beadandó feladatok nincsenek. Megajánlott jegy nincs. Vizsga-számonkérés: írásbeli, különleges esetekben szóbeli.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Tihanyi László, Zsuga János: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-999-2
Tihanyi László, Zsuga János: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-010-3
Mohitpour, M.: Energy Supply and Pipeline Transportation, ASME Press, New York, 2008, pp. 213.
Energy Policies of IEA Countries – HUNGARY 2011 Review
OECD/IEA Paris, 2011, p.144.
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Az előadó által rendelkezésre bocsátott oktatási segédletek

Tantárgy neve: Földgázkereskedelem
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta, Dr. Szilágyi Zsombor
Tantárgy kódja: MFKGT720006
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy elsajátításával az MSc fokozatot szerzett mérnökök alkalmasak lesznek a liberalizált földgázpiac engedélyeseinél különböző műszaki, kereskedelmi feladatok ellátására, ügyfelek megnyerésére és megtartására, gázbeszerzési és -értékesítési folyamatok menedzselésére.
Tantárgy tematikus leírása:
Az európai gázipar szerkezete a piacliberalizáció előtt. A földgázpiac liberalizációjának célja, eszközei, folyamata. Az egységes európai földgázpiac létrehozására vonatkozó EU irányelvek. Harmonizációs folyamatok a liberalizált európai földgázpiacon. A liberalizált európai földgázpiac jellemzői. Magyar földgázpiaci modellek. A magyar földgázpiac működésének jogszabályi rendszere. A Magyar Energia Hivatal jogállása és feladatai. A hatósági földgázár szabályozásának alapjai. Hozzáférés a rendszerekhez, rendszerhasználati díjak. A földgázfogyasztók szegmentálása. Az engedélyesek és az ügyfelek kapcsolata, jogok, kötelezettségek, lehetőségek. Földgáz-kereskedelmi szerződések. Kockázatok a földgáz-kereskedelemben. Ellátásbiztonság a földgázpiacon. Földgáz-világkereskedelem: földgázkészletek, -termelő és felhasználó térségek. Európa földgázellátásának jelene és jövője. A hazai földgázellátó rendszer jellemzői. A hazai földgázmérleg, az éves és a csúcsnapi gázforgalom.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félévzáró zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. Feltétel továbbá a félévközi, mérnöki feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges
<60%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatóinak folyamatosan aktualizált és a tanszék honlapján közzétett előadásanyagai és publikációi.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
Security of gas supply in open markets. IEA, Paris, 2004.
Towards more integration of Central and Eastern European energy markets. REKK, Budapest, 2006.
Madden, M – White, N.: Liberalising Gas Market sin Europe. The  Petroleum Economist Ltd, London, 2001.
Errera-Brown: Fundamentals of Trading Energy Futures & Options. Penwell, 1999.
P. Kaderják, M. Labelle: Towards more integration of central and eastern european energy markets, REKK Corvinus University of Budapest, 2006.
M. Madden, N. White: Liberalising Gas Markets in Europe, The Petroleum Economist Ltd., London, 2001.

Tantárgy neve: Gázipari mérnöki gyakorlatok I.
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT720007
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+3
Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a gázipari mérnöki munka mindennapjaihoz szükséges alapfogalmakról, alapvető számítási módszerekről, egyes mérnöki feladatokhoz kapcsolódó szoftverek felhasználásáról, alkalmazásáról. Mindezeken túl a tantárgy kiemelten kezeli a szakma gyakorlásához szükséges egyéb készségek fejlesztését: egyéni kutatómunkát, szakmai anyagok összeállítását, bemutatását.
Tantárgy tematikus leírása:
A gáztechnika alapjai. Gázipari szakirodalomkutatás és szakirodalmi összefoglaló készítése. Gázkeverékek anyagjellemzői, állapotjellemzői, tüzeléstechnikai jellemzői. Gázkeverékek állapotváltozásai, fázisdiagramok. Gáztörvények és alkalmazásuk. Gáztechnikai számítások. Gázvezetékek áramlástani számítása, gázelosztó vezetékek méretezésének gyakorlata. Gázelosztó hálózatok hidraulikai szimulációja, szimulációs modellek és alkalmazásuk. Új gázelosztó rendszerek tervezése és üzemelő rendszer hidraulikai viszonyainak számítása szimulációs modellel. A félév témaköreihez kapcsolódó szoftverek megismerése és alkalmazás rövid feladatok segítségével. Publikált nemzetközi gáztávvezetéki projektek feldolgozása és műszaki-gazdasági elemzése. Az előző projektek eredményeinek a rekonstruálása a csőtávvezetékekre vonatkozó ismeretek alapján.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án történő részvétel, az évközi, komplex tervezési/méretezési feladatok elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Cerbe, G: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Meszléry C.: Gáztecnikai példatár, Műszaki könyvkiadó, 1978.
Gázipari szabványok
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatóinak folyamatosan aktualizált és a tanszék honlapján közzétett előadásanyagai és publikációi

Tantárgy neve: Gázipari létesítmény tervezés I.
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT720008
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4
Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy
Kreditpont: 4
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy magas szintű ismereteket nyújt a szállítói- és elosztói engedélyes tevékenységgel kapcsolatos témakörökből. A félév során a hallgatók megismerkednek a gázszállító- és elosztó rendszereknek és létesítményeiknek átfogó tervezési feladataival, mind műszaki, mind biztonságtechnikai, mind gazdaságossági szempontból. A tervezési feladatok mellett kiemelt fontosságot kapnak a létesítés és az üzemeltetés gyakorlati kérdései is.
Tantárgy tematikus leírása:
Földgáztávvezetékek leürítésének és fáklyázásának a tervezése. A nyomásszabályozó állomásokon végbemenő termodinamikai folyamatok elemzése fázisdiagramon különböző nyomások és hőmérsékletek esetén. Kompresszorállomáson végbemenő termodinamikai folyamatok elemzése fázisdiagramon különböző nyomások és hőmérsékletek esetén. Gáz utóhűtő méretezése adott feltételek esetén. Közterületi gázelosztó vezetékek kiviteli terve, műszaki – biztonsági előírások. Gázelosztó vezeték kiviteli tervének elkészítése. Gázelosztó vezetékek tervezésének és létesítésének engedélyezési eljárásai. Szakmai tanulmányút: gázelosztó vezeték építésének gyakorlata. Nyomásszabályozó állomások tervezése, az állomás elemeinek méretezése és kiválasztása. Szakmai tanulmányút: nyomásszabályozó állomások létesítése, üzemeltetése. Gázelosztó vezetékek rekonstrukciójának tervezése.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án történő részvétel, az évközi, komplex tervezési/méretezési feladatok elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatóinak folyamatosan aktualizált és a tanszék honlapján közzétett előadásanyagai és publikációi
A földgázelosztás hatályos műszaki - biztonsági előírásai.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Tantárgy neve: Földgázelosztás
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István, Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT730007
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 3
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy elsajátításával az MSc fokozatot szerzett mérnökök alkalmasak lesznek gázelosztó rendszer részeinek és egészének tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a rendszer irányítására és zavartalan működésének biztosítására az alapvető műszaki, biztonság-technikai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A tantárgy felkészíti a mérnököket az elosztói engedélyes tevékenység magas szintű ellátására, a szakterülethez kapcsolódó szakági tervezési és szakértési feladatok megoldására.
Tantárgy tematikus leírása:
Az elosztói engedélyes státusza, feladatai, erőforrásai és kötelezettségei. A földgázelosztó rendszer, mint természetes monopólium és részegységeinek rendszer- és kiviteli tervezése. A tervezés elméleti kérdései és műszaki – biztonsági előírásai. Projektmenedzselés az elosztó rendszerek létesítése, bővítése és rekonstrukciója során. Rendszerüzemeltetés, - az elosztói engedélyes tevékenysége a G-1, a G és a G+1 napon. Az elosztói tevékenység támogatásának informatikai rendszere. Az elosztás folyamatának adatforgalma, adatszolgáltatási kötelezettségek. Kapacitásgazdálkodás az elosztó rendszereken. Gázforgalmi adatsorok elemzése és előrejelzése az elosztói engedélyes üzlet tervéhez. Az elosztó rendszer működésével összefüggő műszaki megbízhatósága fenntartása, a rendszer ellenőrzése és hibáinak elhárítása. Válsághelyzetek és kezelésük az elosztó rendszereken. Az elosztói engedélyes gazdálkodása, rendszerhasználati tarifák.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félévzáró zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. Feltétel továbbá a félév során megszervezett szakmai napon való részvétel, valamint a félévközi műszaki feladat megfelelő szintű kidolgozása. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges
<60%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
A földgázelosztás hatályos műszaki - biztonsági előírásai.
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Cerbe, G: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
LP gas safety: guidelines for good safety practice in the LP gas industry. UNEP, Paris, 1998. ISBN 92-807-1711-1
Technical and ecological norms required for the design and operation of gas distribution networks. ENERGY/WP.3/GE.5/2003/3/Rev.1, April 2003

Tantárgy neve: Földgázfelhasználás
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT730008
Tárgyfelelős tanszék/intézet: Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 3
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A már megszerzett szakmai ismeretek kibővítése a telekhatáron belüli gázrendszerek tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan. A háztartási, kommunális és ipari gázberendezések üzemviteli jellemzőinek megismertetése, az ezekhez kapcsolódó mérnöki feladatok elsajátítása, a gázfelhasználás speciális kérdéseinek bemutatása.
Tantárgy tematikus leírása:
A földgáztüzelés elméleti alapjainak kiszélesítése, égéselmélet, lángparaméterek. Az égés alapegyenletei. Reakció kinetika. A lángok áramlása. Az égő és a tűztér kölcsönhatása. Az égési zaj jelensége. Tüzelés hőmérlege. Háztartási, kommunális és ipari gázégők alaptípusai. Háztartási gázégők tervezése. Részleges és teljes előkeverésű égők. Az égők szabályozása. Gázrobbanások elmélete. Gázrobbanás zárt térben. Lökéshullámok. Nyomáshullám levezetése.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során 2 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A kettő sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá az évközi, komplex tervezési/méretezési feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges
<60%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Bassa G.: Égés áramlásban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
Bátor B.: Égés és robbanáselmélet; NME Gépészmérnöki Kar, 1980.
Cerbe, G.: Grundlagen der Gastechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004. ISBN 3-446-22803
H.R.N. Jones: Domestic gas burner design; British Gas, Spon, London and New York, 1989. ISBN 0 419 14800 0
J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble: Combustion; Springer-Verlag, New York, 2006. ISBN 9 783 54025 992 3
R.J. Harris: Gas ecplosions in buildings and heating plant; British Gas, Spon, London and New York, 1989, ISBN 0 419 13220 1

Tantárgy neve: Gázipari mérnöki gyakorlatok II.
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT730009
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4
Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy
Kreditpont: 4
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Tovább mélyíteni a Gázipari mérnöki gyakorlatok I. c. tantárgy során megszerzett ismeretanyagot, és gyakorlati számítási példákkal, illetve egyéni feladatokkal elsajátíttani az alapvető tüzeléstechnikai számítási algoritmusokat.
Tantárgy tematikus leírása:
A gázégés fizikai-kémiai jellemzői: reakciósebesség, az égés diffúziós és kinetikus tartománya, homogén közeg turbulens égése. A gázok égése: szabad és zárt sugarak, izotermikus és nem izotermikus sugarak, a sugár mozgása. A gázégők osztályozása, a gázsugarak fizikai jellemzői. Égők tervezésének az alapjai. Irány- és perdületparaméter. Lángparaméterek. Lamináris és turbulens lángok. Az égési folyamatok gyakorlati számítása: sztöchiometrikus égés, az égés egyenletei, elméleti és gyakorlati levegőszükséglet, égéstermék összetétel számítása, az égéstermék harmatpontja, hígítási tényező. Tüzelésellenőrzés elmélete. Az elméleti és gyakorlati égési hőmérséklet meghatározása. Éghető gázok lángterjedési sebessége, lángstabilitás.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án történő részvétel, az évközi, komplex tervezési/méretezési feladatok elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Cerbe, G: A gáztechnika alapjai; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Meszléry C.: Gáztecnikai példatár, Műszaki könyvkiadó, 1978.
Gázipari szabványok
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatóinak folyamatosan aktualizált és a tanszék honlapján közzétett előadásanyagai és publikációi

Tantárgy neve: Gázipari létesítmény tervezés II.
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT730010
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4
Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy
Kreditpont: 4
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók mérnöki probléma felismerő és megoldó készségének fejlesztése, az egyéni és csoportmunka egyes fázisainak elsajátítása konkrét laboratóriumi mérési, illetve tervezési, méretezési feladatok megoldásával a telekhatáron belüli gázrendszerek témakörben.
Tantárgy tematikus leírása:
Gázipari laboratóriumi gyakorlatok. Gázkészülékek teljesítmény, hatásfok és tüzeléstechnikai viselkedésének tanulmányozása, ellenőrzése. Egyéni és csoportos készülékmérési feladatok elvégzése, elemzése, dokumentálása. Kommunális és lakossági fogyasztók gázrendszereinek tervezése: hőigény számítás, gázberendezések elhelyezése, égési levegő ellátás megtervezése és méretezése, fogyasztói vezetékek méretezése, égéstermék elvezető rendszerek tervezése és méretezése. Komplett kiviteli terv készítése, rajzokkal, szöveges mellékletekkel, számításokkal. Kéménytervezés és üzemellenőrzés szimulációs szoftverrel.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án történő részvétel, az évközi, komplex tervezési/méretezési feladatok elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. Értékelési határok: 90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata (GMBSZ) www.mkeh.gov.hu
Szunyog I.: Gázipari laboratóriumi gyakorlatok; Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék, 2005.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Olaj- és gázmérnöki mesterszak,
választható tárgyak

Tantárgy neve: Választható 1.
Gázelőkészítés
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra
Tantárgy kódja: MFKGT720004
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A gázelőkészítés hazai gyakorlatának megismerése. Közvetlen üzemi esettanulmányok elemzése.
Tantárgy tematikus leírása:
A gázelőkészítés folyamatának elemzése. A Hajdúszoboszlói gázelőkészítő üzem technológiája. Az Algyői gázelőkészítő üzem technológiája. A Pusztaedericsi egyes üzemek specifikumai. A gázelőkészítés nemzetközi gyakorlata. Biogázok előkészítésének hazai gyakorlata. Biogázok előkészítésének nemzetközi gyakorlata.
Félévközi számonkérés módja:
Az órák rendszeres látogatása. Maximum 3 igazolt hiányzás a félév során. A félév során 2 egyéni feladat készítése. Minden feladatot előre megadott határidőre és minimum 2 (elégséges) érdemjegyre kell elkészíteni! Ha a két egyéni feladatra kapott érdemjegyek átlaga eléri a 4 (jó) minősítést, megajánlott jegy kapható.
Egyéni feladat: (1) földgáz előkészítési technológiák elemzésére, (2) biogáz előkészítési technológiák elemzésére.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Tóth Anikó: Natural Gas Processing, Egyetemi segédlet, 2005.
Taylor and Francis Group, LLC.: Fundamentals of natural gas processing, - 2006, Alberta, Canada.
Robert N. Maddox: Gas Conditioning and Processing Vol. 4., Campbell Petroleum Series, 1985
D. L. Trimm et. al.: Catalysts in Petroleum Refining, Elsevier, 1989
Dr. Vida M.: Gáztechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1991
International Petroleum Encyclopedia, Penwell Pulication, 1983

Tantárgy neve: Választható 2.
Geotermikus energiatermelés
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra
Tantárgy kódja: MFKGT730005
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 3
Előfeltételek: angol nyelvtudás
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A geotermikus rezervoárok. Geotermikus energia termelésének eltérő módjai, hőszivattyúval, termálvízzel, valamint EGS technológiával.
Tantárgy tematikus leírása:
A hallgatóság részletes betekintést kap a geotermikus energiatermelésének különféle módjairól. Nagymélységű és sekély geotermikus kutak fúrásának elmélete és gyakorlata hazánkban és nemzetközi szinten. Termálvíz termelés specifikumai. Vízkövesedés kérdései. Hőszivattyúk üzeme. Hévíz rezervoárok. Készletbecslés módszerei és gyakorlata. EGS rendszerek.
Félévközi számonkérés módja:
Az órák rendszeres látogatása. Maximum 3 igazolt hiányzás a félév során. A félév során 4 egyéni feladat készítése. Minden feladatot előre megadott határidőre és minimum 2 (elégséges) érdemjegyre kell elkészíteni! Ha a négy egyéni feladatra kapott érdemjegyek átlaga eléri a 4 (jó) minősítést, megajánlott jegy kapható. Angol nyelven készített feladatokra egy érdemjegy emelés kapható.
Egyéni feladat: (1) írásos riport készítése angol szakirodalom alapján „geothermal drilling” témakörben, (2) írásos riport készítése angol szakirodalom alapján „geothermal direct-uses” témakörben, (3) írásos riport készítése angol szakirodalom alapján „geothermal power plant vagy EGS” témakörben, (4) írásos riport készítése angol szakirodalom alapján „ground source heat pump” témakörben.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Tóth Anikó: Geothermal direct use, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Bobok Elemér: Geothermal systems, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Tóth Anikó: EGS Systems, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Tóth Anikó: Geothermal heat pump, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Bobok Elemér, Dr. Tóth Anikó: Megújuló energiák Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.
Geothermics, Perggamon Press, ISSN: 0375-6505, 1992.

Hidrogeológus mesterszak,
természettudományi alapismeretek

Tantárgy neve: Hidromechanika
Tárgyjegyző: Dr. Bobok Elemér, Kis László
Tantárgy kódja: MFKGT720001
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Javasolt félév: 2
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Alapozó tantárgy a Szénhidrogén-termelés, Szénhidrogén-szállítás, Szénhidrogén-elosztás, Szénhidrogén-felhasználás, Földgáztárolás, Mélyfúrás és kútkiképzés, Földalatti áramlástan és anyagmérleg egyenletek c. tárgyakhoz.
Tantárgy tematikus leírása:
Kinematikai alapok. A tömeg-, az impulzus és az energia mérlegegyenletei. Euler és Bernoulli egyenlet. Folyadéksúrlódás. Navier-Stokes egyenlet. Áramlások dinamikai hasonlósága. Lamináris áramlás. Turbulens áramlás, keveredési úthossz. Turbulens áramlás csőben. Áramlási veszteségek meghatározása. Összetett csőhálózatok. Szivattyúk működésének áramlástani alapjai. Szivárgó mozgás alapegyenletei. Síkáramlások vizsgálata komplex változós függvényekkel.
Félévközi számonkérés módja:
2 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább 50%-ra történő megírása. A zárthelyi dolgozatok pótlására a félév végén van lehetőség.
Értékelési határok: > 80 %: jeles, 70 – 79 %: jó, 60 – 69 %: közepes, 50 – 59 %: elégséges,
< 50 %: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Bobok E.: Áramlástan bányamérnököknek. Műszaki Kiadó, Bp. 1983.
Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7
Bobok E.: Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo 1993.
Bobok E., Navratil L.: Műszaki fizika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1990.
Streeter W. et. al: Fluid Mechanics, Auckland: McGraw-Hill, 1983.
Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8