Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által oktatott tantárgyak a
Műszaki földtudományi (BSc) alapképzési szakon

rendezési elv: oktatási szemeszter
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.


Műszaki Földtudományi alapszak, törzsanyag

Tantárgy neve: Energiagazdálkodás
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT600112
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 1
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Szemléletformálás. Az energiaellátás kapcsolódó tevékenységeinek a bemutatása az energiahordozó készletektől és energiaforrásoktól a végfelhasználó berendezésekig. Az ellátási lánc globális és lokális technológiai, gazdasági, környezeti és ellátás-biztonsági oldalainak a bemutatása. Magyarország komplex energetikai elemzése hosszú távú adatsorok és nemzetközi összehasonlítás segítségével.
Tantárgy tematikus leírása:
Az energiahordozók fajtái. Energiahordozó készletek áttekintése régiónként. Az energiahordozók élettartam-görbéje. Az energiahordozók termelésének és felhasználásának alakulása az elmúlt évtizedekben. Magyarország, Belgium, Dánia, Németország, EU-27 energetikai adatainak komplex összehasonlítása. Energia-hatékonyság, strukturális jellegzetességek az energiaellátásban. Megújuló energiák: szél, vízerő, biogázok, települési hulladék, szilárd megújulók, geotermia-földhő. Energia és gazdaság. Az energiapolitika alapkérdései. Az EU energiapolitikája. Körfolyamatok és azok hatásfoka. Szén-dioxid kibocsátás. Az energiaátalakítás alkalmazott módszerei. Vezetékes energiaellátó rendszerek. Az energiatárolással kapcsolatos kérdések. Racionalizálási lehetőségek a forrásoldalon és a fogyasztói oldalon. Az energiaellátás kockázatai és veszélyei: nagy katasztrófák. A technikai fejlődés irányai.
Félévközi számonkérés módja:
Évközi zárthelyi dolgozat, írásbeli és/vagy szóbeli vizsga.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Büki, G.: Energetika, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997
Vajda Gy.: Energiapolitika, Magyar Tudományos Akadémia, 2001
Vajda, Gy.: Kockázat és biztonság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998
EnergyPolicies of IEA Countries – Hungary, 2011
International EnergyAgency kiadványai
EurObserv’ER Reportot
EUROSTAT adatbázis
IEA adatbázis
BP StatisticalReview of World Energy, éves jelentések

Tantárgy neve: EU ismeretek
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT600211
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 1
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Az Európai Unió történetének, intézményrendszerének, az egyes intézmények hatáskörének, egyes közösségi politikák megismertetése, különös tekintettel az egységes energia- és környezetvédelmi politikára.
Tantárgy tematikus leírása:
Az egységes Európa eszméjének története a kezdetektől az EGK megalakulásáig. Az Európai Alapszerződések: ESZAK, EGK, EURATOM. A belső integráció elmélyülésének folyamata az egyes Európai Szerződések tükrében. Az Európai Unió intézményei és azok hatáskörei. Uniós jogi alapismeretek. Az Európai Unió pénzügyi rendszere. Az eurózóna. A támogatási és pályázati rendszerek. Az egységes közösségi energiapolitika. Energiapolitikai kihívások és válaszok az Unióban. A környezetvédelmi politika.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltételei: megjelenés az órák min. 60%-án, és a félévzáró zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására a félév utolsó óráján van lehetőség.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Budapest, 2011.
Forgách I.: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
Gombos K.: Az Európai Unió jogának alapjai; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, 2012. ISBN 963 295 224 9971
L. Kramer: Az Európai Unió környezeti joga; Dialóg Campus Kiadó, 2012. ISBN 963 995 0795
Az Európai Unió hivatalos online kiadványai, joganyagai és közleményei magyar és idegen nyelven.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatási segédletei.

Tantárgy neve: Áramlástan
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra, Galyas Anna Bella
Tantárgy kódja: MFKGT600443
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 4
Előfeltételek: GEMAK6831B (Valószínűség-számítás és matematikai statisztika)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 4
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A folyadékok és gázok mechanikájának alapvető törvényszerűségeit kívánjuk megtanítani a matematikai tárgyalásmód lehető legegyszerűbb alkalmazásával. Mindezt a fizikai tartalom csorbítása nélkül tesszük. Alapvetően az egydimenziós esetekre fókuszálunk, amelyek a különböző szaktárgyak szükséges és elégendő elméleti alapját képezik.
Tantárgy tematikus leírása:
Kinematikai alapok. Mérlegegyenletek: tömeg-, impulzus-, impulzus nyomaték-, energia-, entrópia mérlegek. Hidrosztatika. Ideális folyadék dinamikája: Euler és Bernoulli egyenlet, alkalmazások. A gázdinamika alapjai. Súrlódásos közegek dinamikája. Lamináris és turbulens áramlás csőben. Súrlódási nyomásveszteségek meghatározása.
Félévközi számonkérés módja:
A félév során 2 darab, egyenként minimum elégséges szintű zárthelyi megírása
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8
Dr. Bobok Elemér: Áramlástan Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.
Dr. Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7 (461 o.)
Dr. Lajos Tamás: Áramlástan Tankönyvkiadó, 2004.
Dr. Bobok Elemér, Dr. Navratil László: Műszaki fizika I., Áramlástan, Tankönykiadó, 1990
Dr. Bobok Elemér, Dr. Navratil László: Műszaki fizika II, Miskolci Egyetem, 1993

Műszaki Földtudományi alapszak, Olaj- és gázmérnöki szakirány,
kötelező szakmai ismeretek

Tantárgy neve: Gázipari jog
Tárgyjegyző: Dr. Zsíros László
Tantárgy kódja: MFKGT600542
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 4
Előfeltételek: AJPJT03MF1N (Jogi ismeretek)
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A földgáz- és kőolaj kitermelésével, tárolásával, szállításával, elosztásával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogi előírásrendszer és azok gyakorlati alkalmazásának megismerése.
Tantárgy tematikus leírása:
A hatályos jogi szabályozás rendszere. A szénhidrogénipar jogi szabályozásával kapcsolatos fogalmak. A bányatörvény szénhidrogén-ipari vonatkozásai.  A földgázellátásról törvény és a kapcsolódó jogszabályok. A szénhidrogénipar államigazgatási hatósági felügyelete. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jogállása, szervezete, feladatai, hatásköre.
Félévközi számonkérés módja:
A félév végén 1 db zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintűre történő megírása (60%) az aláírás megszerzéséért. A gyakorlati érdemjegy a 60-100% közötti érték tartományban arányosítva kerül megállapításra.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Az előadások anyaga, amelyek letölthetők a Gázmérnöki Intézeti Tanszék honlapjáról pdf formátumban.
Hatályos jogszabályok
1993. évi XLVIII. törvény - a bányászatról
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
2013. évi XXIV. Törvény a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról,
amelyek pl. a www.njt.hu honlapról ismerhetők meg.

Tantárgy neve: Energiakereskedelem
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT601562
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 5
Előfeltételek: MFKGT600211
(EU ismeretek)
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Megismertetni leendő mérnököket a hazai és nemzetközi energiaipar (kiemelten a földgáz és a kőolaj) gazdasági hátterével, piacaival, kereskedelmével, és az energiakereskedelem speciális menedzsment-vonatkozásaival.
Tantárgy tematikus leírása:
A világ, Európa és Magyarország energiamérlege. Energiaforrások készletei, a termelés és a felhasználás trendjei. A kőolaj- és a kőolaj-termékek kereskedelem. Földgáz-kereskedelem. Piacok és szerződések. Piacnyitási folyamatok Európában és Magyarországon. Új piaci modellek. Az energiakereskedelem új fejezete: a tőzsde. A világ nagy energiatőzsdéi. A magyar lehetőségek. A kiotói szerződés és az emisszió kereskedelem. Az olaj- és gázár. A gázár kialakításának és szabályzásának kérdései. A fogyasztói kapcsolattartás speciális kérdései az olaj- és gáziparban. Új kommunikációs bázisok: az energiatanácsadó központok.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a féléves zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. Feltétel továbbá az évközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására van lehetőség. A gyakorlati jegybe a feladat 20% súllyal, a ZH eredménye 80% súllyal kerül beszámításra.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Shared Analysis Project: Economic foundations for Energy Policy, Energia in Europe. Special Issue, Luxemburg, 1999.
Errera-Brown: Fundamentals of Trading Energy Futures & Options. Penwell, 1999.
P. Kaderják, M. Labelle: Towards more integration of central and eastern european energy markets, REKK Corvinus University of Budapest, 2006.
M. Madden, N. White: Liberalising Gas Markets in Europe, The Petroleum Economist Ltd., London, 2001.
Az IEA és az EU vonatkozó, aktuális tanulmányai, kiadványai.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatási segédletei.

Tantárgy neve: Alkalmazott áramlástan
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra, Galyas Anna Bella
Tantárgy kódja: MFKGT600653
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 5
Előfeltételek: MFKGT600443 (Áramlástan)
Óraszám/hét (ea+gyak): 3+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 5
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A folyadékok és gázok mechanikájának a kőolaj és földgázipar számára fontos fejezeteit tárgyaljuk ebben a tárgyban. A kőolaj és földgázszállítás, a mélyfúrás és a fluidum termelés áramlástani alapjainak lerakására kerül sor.
Tantárgy tematikus leírása:
Nem-newtoni folyadékok áramlása csövekben. Nem izotermikus fluidumok áramlása csövekben. Tranziens áramlási jelenségek kutakban. Keverékek áramlása kutakban és felszíni berendezésekben. Hőtranszport folyamatok kialakulása kutakban, elmélet. A hővezetés differenciálegyenletének megoldhatósága fluidum termelő kutak esetére. Tranziens hővezetési együttható meghatározhatósága. Kútban feláramló fluidum hőmérsékletének meghatározása a kút mélységének függvényében, alapeset. Kútban feláramló fluidum hőmérsékletének meghatározása teleszkópikus esetben. Fluidum termelő kutak körül kialakuló hőköpeny jelensége, meghatározhatóságának specifikumai.
Félévközi számonkérés módja:
Az órák rendszeres látogatása. Maximum 3 igazolt hiányzás a félév során. A félév során 4 egyéni feladat készítése. Minden feladatot előre megadott határidőre és minimum 2 (elégséges) érdemjegyre kell elkészíteni! Ha a négy egyéni feladatra kapott érdemjegyek átlaga eléri a 4 (jó) minősítést, megajánlott jegy kapható.
Egyéni feladatok: (1) nem-newtoni folyadékok csövekben történő áramlása, (2) a nem izotermikus fluidumok áramlása csövekben, (3) kutakban kialakuló hőtranszport folyamatok alapesetre, (4) kútban feláramló fluidum hőmérsékletének meghatározása teleszkópikus esetben.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8Dr.
Dr. Tóth Anikó: Hőtransport folyamatok kutakban, ME learning tananyag, 2013.
Dr. Lajos Tamás: Áramlástan Tankönyvkiadó, 2004.
Benkő Imre: Műszaki hőtan példatár, Tankönyvkiadó, 1987
Dr. Tóth Anikó Nóra: Geotermikus energiatermelő rendszerek hőmérsékletviszonyai, PhD értekezés, 2004
Dr. Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7

Tantárgy neve: A szénhidrogén-szállítás alapjai 1.
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT600753
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 5
Előfeltételek: MFKGT600443 (Áramlástan)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A szénhidrogén-szállító csőtávvezeték rendszerek tervezési és üzemeltetési kérdéseinek áttekintése. Az alapvető mérnöki számítási és tervezési eljárások ismertetése, összefoglalása, alkalmazásának bemutatása különböző esetekre.
Tantárgy tematikus leírása:
A gázszállítási technológia fejlődése. A fejlődés általános iránya. A hazai gázszállító rendszer fejlődése. Gázmérnöki alapismeretek. Földgázjellemzők változása. Nyomásveszteséget befolyásoló paraméterek elemzése. Hőmérséklet és gázkeveredés számítás. Nagysebességű gázkiáramlás. Általános tervezési szempontok. Szállítókapacitás értelmezések. Szállítókapacitás tervezés: céltávvezetékek kapacitása, hidraulikai rendszertervezés. Műszaki-biztonsági előírások. Szilárdsági méretezés. Távvezetékek nyomvonalának kiválasztása. Technológiai állomások. Csőtávvezetékek kivitelezése. Technológiai szerelés. Nyomáspróbák. Hőmérséklet-korrekció nyomáspróbánál.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák min. 60%-án történő részvétel és a félév végi zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. Kiemelkedő dolgozat eredmény esetén (80%-tól) megajánlott jegy adható.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Mohitpour, M.-Golsham, H.,-Murray, A.: Pipeline Design and Construction
ASME Press, New York, ISBN 0-7918-0257-4, 2007
Mohitpour, M.-van Hardeveld, T.-Peterson, W. Szabó, J.: Pipeline Operation and Maintenance
ASME Press, New York, ISBN 978-0-7918-5960-45 2010
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Tantárgy neve: A gázelosztás alapjai 1.
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT600963
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 6
Előfeltételek: MFKGT600443 (Áramlástan)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a BS fokozatot szerzett mérnökök képesek lesznek a gázátadó állomás kimeneti pontjától a telekhatárig tartó gázelosztó rendszer részeinek és egészének tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a rendszer irányítására és zavartalan működésének biztosítására az alapvető műszaki, biztonság-technikai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével.
Tantárgy tematikus leírása:
A gáztechnika múltja. A gázelosztás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A gázelosztó rendszer felépítése, elemei, működése. Gázok, gáztörvények. Közszolgáltatású gázok és jellemzőik. Gáztechnikai számítások. A gázelosztó vezetékek hidraulikája. Gázelosztó vezetékek anyagai, kötései, szerelvényei. Hegesztések technológiája.  A gázelosztó vezetékek méretezése, tervezése és létesítése.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltételei: az órák min. 60%-án és a félév szakmai napján történő részvétel, valamint a félév során 3 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A három sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá a 3 db félévközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladatok egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladatok színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Tapody S. - Vízváry D.: Keménypolietilén csővezeték rendszerek és vezetéképítési technológiák gázipari alkalmazásai. DUNAGÁZ, Dorog, 1995.
Garbai L. - Dezső Gy.: Áramlás energetikai csővezeték rendszerekben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Peebles, M.: Natural Gas Fundamentals. Shell International Gas Ltd., 1992.
Szliágyi L.: Gázipari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Hazai és külföldi műszaki - biztonsági előírások, szabványok, rendeletek, tervezési segédletek
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatási segédletei.

Tantárgy neve: A gázfelhasználás alapjai 1.
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT601163
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 6
Előfeltételek: MFKGT600443 (Áramlástan)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a BSc fokozatot szerzett mérnökök képesek lesznek a telekhatáron belüli fogyasztói gázrendszerek tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a korszerű és racionális földgázfelhasználás megvalósítására.
Tantárgy tematikus leírása:
A gáztüzelés elméleti alapjai, égéselmélet, lángparaméterek, gáztechnikai alapszámítások. Háztartási és kommunális gázkészülékek. Gázégők típusai, méretezése, tervezése. Gázfogyasztó berendezések égéstermék elvezetése. Hőigények meghatározása. Fogyasztói gázberendezések tervezési és létesítési alapkérdései. Lakóépület gázellátásának tervezési lépései. Gázmennyiség-mérés háztartási, kommunális és ipari fogyasztóknál, mérési korrekciók.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során 3 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A három sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá a 3 db évközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladatok egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladatok színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Cerbe, G.: Grundlagen der Gastechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004. ISBN 3-446-22803-9
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102

Tantárgy neve: Gázelőkészítés
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra
Tantárgy kódja: MFKGT601362
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 6
Előfeltételek: AKKEM6001 (Általános és szerves kémia 1.)
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy átfogja mindazon technológiákat, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt, amelyek a földgáz későbbi szállítása és felhasználása céljából lényegesek. Foglalkozik a gázszárítás, -kezelés és -feldolgozás berendezéseivel. A témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával az olaj- és gázmérnökök képesek lesznek a gázelőkészítő technológiák üzemeltetésére, a rendszer zavartalan működésének biztosítására.
Tantárgy tematikus leírása:
Gáztörvények, állapotegyenletek és alkalmazásaik. Földgázelegyek fázisviselkedése, gőz-folyadék egyensúlyának számítása. Földgázhidrátok. A szeparálás alapelvei, szeparátortípusok, méretezésük. Abszorpciós gázszárító, gázelőkészítő technológia. Adszorpciós technológia. Hidegszeparációs technológia. Gázelőkészítő technológiák számítógépes szimulációja. A feldolgozás módszerei és berendezései. Gáztisztítás. LNG.
Félévközi számonkérés módja:
Az órák rendszeres látogatása. Maximum 3 igazolt hiányzás a félév során. A félév során 2 egyéni feladat készítése. Minden feladatot előre megadott határidőre és minimum 2 (elégséges) érdemjegyre kell elkészíteni! Ha a két egyéni feladatra kapott érdemjegyek átlaga eléri a 4 (jó) minősítést, megajánlott jegy kapható.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Peebles, M.: Natural Gas Fundamentals, Shell International Gas Ltd., 1992.
Dr. Tóth Anikó: Natural Gas Processing and Treatment (Oktatási segédlet)
Robert N. Maddox: Gas Conditioning and Processing Vol. 4., Campbell Petroleum Series, 1985
D. L. Trimm et. al.: Catalysts in Petroleum Refining, Elsevier, 1989
Dr. Vida M.: Gáztechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1991
International Petroleum Encyclopedia, Penwell Pulication, 1983

Tantárgy neve: Gáztárolás
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László, Varga-Rátkai Szilvia
Tantárgy kódja: MFKGT601462
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 6
Előfeltételek: MFKGT600753 (A szénhidrogén-szállítás alapjai 1.)
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Áttekintést adni az időjárási kockázatok hatásáról a gázellátásban, a szezonális gázigények kiegyenlítési módjáról és a csúcsidei kapacitásigények kezelési lehetőségeiről. Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a földgáztelepek és gázcsapadék telepek földalatti gáztárolóvá való átalakításának módszereit. Felkészíteni a hallgatókat a földalatti gáztárolók létesítési, üzemeltetési problémáinak megoldására.
Tantárgy tematikus leírása:
Az időjárás hatása a gázigények alakulására, a kockázatok becslése az időjárási adatok alapján. Adott kockázatú gázellátáshoz szükséges tárolókapacitás (mobil készlet és kiadási kapacitás) meghatározása. A tárolók típusai és jellemzőik. A tárolók jellemzőinek nemzetközi összehasonlítása. A tárolókapacitás tervezésének módszertani alapjai. A csúcsigények előrejelzése és a szükséges mobil készlet meghatározása. A mobil készlet és a kiadási kapacitás legkedvezőbb aránya a fogyasztói struktúra függvényében. Tárolókapacitás-igény tervezése a liberalizált földgázpiacon. Az éves gázigények időjárási hatásokkal történő korrigálása. A csúcskiegyenlítés alternatív lehetőségei. A propán-levegő keverék alkalmazásának gazdaságossági elemzése. A rendszerhasználati díjak nagysága és aránya a különböző fogyasztói csoportoknál. A gázcsapadék telepek, valamint a gáztárolók művelésének és kezdeti paramétereinek meghatározása, a gáztárolók működésének ellenőrzése volumetrikus, anyagmérleges módszerrel, a gáztárolók hiszterézise, a hiszterzésis görbék felhasználása gáztárolók működésének ellenőrzésében. A gáztárolás alapfogalmai, gázkészletek becslése zárt és víztesthez kapcsolódó gáztárolók esetén. A mobil és a párnagáz szerepe a gáztárolók üzemeltetésében. A gáztermelő kutak kapacitásának meghatározása hidrodinamikai vizsgálatokkal.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák min. 60%-án történő részvétel. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele félév végi zárthelyi dolgozat legalább 50%-ra történő megírása. A gyakorlati jegyek 50-100% közötti teljesítményeknél százalékos arányban kerülnek megállapításra. Nem megfelelő gyakorlati jegy esetén szóbeli javításra van lehetőség a szorgalmi időszak végéig.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Tihanyi L.: Gázgazdálkodás, Oktatási segédlet, 2008
Szakcikkek gyűjteménye
Flanigan, O.: Underground Gas Storage Facilities
Gulf Publishing Co., Houston, 1995
Underground Storage
American Gas Association, GEOP Series, Book 1, Vol. I
Supplemental Gases – Peak shaving/Base Load
American Gas Association, GEOP Series, Book 2, Vol. I

Tantárgy neve: A szénhidrogén-szállítás alapjai 2.
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László
Tantárgy kódja: MFKGT600863
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 6
Előfeltételek: MFKGT600753 (A szénhidrogén-szállítás alapjai 1.)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A szénhidrogén-szállító csőtávvezeték rendszerek tervezési és üzemeltetési kérdéseinek áttekintése. Az alapvető mérnöki számítási és tervezési eljárások ismertetése, összefoglalása, alkalmazásának bemutatása különböző esetekre.
Tantárgy tematikus leírása:
Csőtávvezetékek szárítása a nyomáspróba után, üzembe-helyezése. A gázszállító rendszer irányítása: tranziens gázáramlás szimulálása. Rendszerirányítás liberalizált földgázpiacon. A vezetékkészlet szerepe a rendszerirányításban, vezetékkészlet gazdálkodás. Módszerek a szivárgásra és csőtörés figyelésre. Gázmennyiség mérés: mérési módszerek, mérőperemes-, mérőturbinás- és ultrahangos gázáram-mérés. Mérési hibák típusai, hibaterjedés, a gázmérleg bizonytalansága. A mérési adatokra épülő gázelszámolás rendszere. Szilárd- és cseppfolyós szennyeződés a csőtávvezetékben. Csőtávvezetékek tisztítása, az eszközök típusai, a tisztítási művelet tervezése, gélek alkalmazása.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák min. 60%-án történő részvétel és a félév végi zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. Kiemelkedő dolgozat eredmény esetén (80%-tól) megajánlott jegy adható.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, ISBN 978-963-661-999-2, 2012
Mohitpour, M.-Golsham, H.,-Murray, A.: Pipeline Design and Construction
ASME Press, New York, ISBN 0-7918-0257-4, 2007
Mohitpour, M.-van Hardeveld, T.-Peterson, W. Szabó, J.: Pipeline Operation and Maintenance
ASME Press, New York, ISBN 978-0-7918-5960-45 2010
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Tantárgy neve: A gázelosztás alapjai 2.
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT601073
Tárgyfelelős tanszék/intézet:
GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 7
Előfeltételek: MFKGT600963 (A gázelosztás alapjai 1.)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a BS fokozatot szerzett mérnökök képesek lesznek a gázátadó állomás kimeneti pontjától a telekhatárig tartó gázelosztó rendszer részeinek és egészének tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a rendszer irányítására és zavartalan működésének biztosítására az alapvető műszaki, biztonság-technikai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével.
Tantárgy tematikus leírása:
Acél gázelosztó vezetékek korrózióvédelme. Gázelosztó rendszerek üzemeltetése, felügyelete, ellenőrzése és karbantartása. Szivárgáskutatás. A gáznyomás-szabályozás elmélete és gyakorlata. Nyomásszabályozó állomások tervezése, létesítése és üzemeltetése. Kapacitásgazdálkodás és rendszerirányítás a gázelosztó rendszeren. Gázelosztó vezetékek szanálása és rekonstrukciója. A gázelosztói engedélyes jogállása, feladatai és tevékenységei.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során 3 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A három sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá a félévközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladat megfelelő színvonalú teljesítése. A nem elégséges szintű feladatok egyszer javíthatók.  A beadott feladatok színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Gősi P.: Földgázelosztás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.
Tapody S. - Vízváry D.: Keménypolietilén csővezeték rendszerek és vezetéképítési techno-lógiák gázipari alkalmazásai. DUNAGÁZ, Dorog, 1995.
Garbai L. - Dezső Gy.: Áramlás energetikai csővezeték rendszerekben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Peebles, M.: Natural Gas Fundamentals. Shell International Gas Ltd., 1992.
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Hazai és külföldi műszaki - biztonsági előírások, szabványok, rendeletek, tervezési segédletek.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatási segédletei.

Tantárgy neve: A gázfelhasználás alapjai 2.
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT601273
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 7
Előfeltételek: MFKGT601163 (A gázfelhasználás alapjai 1.)
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 3
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a BSc fokozatot szerzett mérnökök képesek lesznek a telekhatáron belüli fogyasztói gázrendszerek tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, a korszerű és racionális földgázfelhasználás megvalósítására.
Tantárgy tematikus leírása:
A gázfelhasználás épületgépészeti vonatkozásai. Kommunális és ipari gázfelhasználás. Kazánházak tervezése és létesítése. Ipari üzemek telekhatáron belüli gázellátó rendszere. Háztartási gázberendezések tüzelés- és hőtechnikai vizsgálata. Gázalapú kombinált hő- és áramtermelés. A gáz, mint gépjármű üzemanyag.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során 2 db zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására témakörönként a félév végén egyszeri jelleggel lehetőség van. A két sikeres dolgozat átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. Feltétel továbbá az évközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladat elégséges szintű teljesítése. A nem elégséges szintű feladat egyszeri pótlására lehetőség van. A beadott feladat színvonalas (megfelelt minősítés) megoldása, valamint a legalább 80%-os féléves eredmény esetén jó (4), 90%-os féléves eredmény esetén jeles (5) megajánlott jegy kapható.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Cerbe, G.: Grundlagen der Gastechnik, Carl Hanser Verlag, München Wien, 2004. ISBN 3-446-22803-9
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Szunyog I.: Gázipari laboratóriumi gyakorlatok – Oktatási segédlet; Miskolc, 2007.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102

Tantárgy neve: Megújuló energiák
Tárgyjegyző: Dr. Tóth Anikó Nóra
Tantárgy kódja: MFKGT601671
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 7
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A fosszilis energiahordozók fogyása és a környezetvédelmi követelmények egyaránt a megújuló energiák növekvő részesedését eredményezik az energiagazdálkodásban. A fizikai alapok, és az alapvető műszaki feltételek ismertetésére kerül sor, nem alkalmazás-központúan, hanem szemléletformálás céljából.
Tantárgy tematikus leírása:
A megújuló energia fogalma. Napenergia: napelemek, napkollektorok. Vízi energia. Szélenergia. A biomassza energetikai hasznosítása. Geotermikus energia: eredete, tároló típusok, termelési módszerek és berendezések, hasznosítás.
Félévközi számonkérés módja:
Az órák rendszeres látogatása. Maximum 3 igazolt hiányzás a félév során. A félév során 1 - minimum 20 slide-os- prezentáció készítése és bemutatása, valamint 1 egyéni feladat, az oktató irányításával megadott, angol nyelvű esettanulmány írásbeli elemzése. Mindkét feladatot előre megadott határidőre és minimum 2 (elégséges) érdemjegyre kell elkészíteni! Ha a két feladatra kapott érdemjegyek átlaga eléri a 4 (jó) minősítést, megajánlott jegy kapható.
Értékelése:
> 85%: jeles;
75 – 84%: jó;
63 – 74%: közepes;
50 – 62%: elégséges;
< 50%: elégtelen
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Dr. Bobok Elemér, Dr. Tóth Anikó: Megújuló energiák Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.
Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, MTA, 2004
Geothermics, Perggamon Press, ISSN: 0375-6505, 1992
Renewable Energy in Europe, ISBN:978-1-84407-875-2, 2010
Juhász Árpád: Megújuló energiák, Sprinter Kiadó, ISBN: 978-963-9469-29-7
Szűcs P. és tsai.: Vízkészletvédelem, Bíbor kiadó, 2009

Műszaki Földtudományi alapszak, Olaj- és gázmérnöki szakirány,
választható tárgyak

Tantárgy neve: Választható MFOG3b
Az olajipar múltja
Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István
Tantárgy kódja: MFKGT224
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 7
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók megismertetése a magyar kőolaj és földgáz ipar történetével, a fontosabb események és évszámok megjelenítése, a kőolaj és földgáz ipari elődvállalatok rövid bemutatása, a hazai lelőhelyek kutatása és termelésbe állítása.
Tantárgy tematikus leírása:
A kőolaj nevének származtatása, eredete. A kőolaj történte az ókorban és a középkorban. A kőolaj kutatás és termelés kezdeti lépései Pennsylvaniában, az USA-ban, Európában. A magyarországi kőolajbányászat a kezdetektől. A magyarországi kőolajbányászat a II. VH végéig. A magyarországi kőolajbányászat a II. VH után. A gázhasználat története. A magyar gázipar múltja, kultúrtörténet.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév végi zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására egyszeri jelleggel lehetőség van. A 60%-nál eredményesebb dolgozatok a százalékos értéknek megfelelően gyakorlati jeggyé konvertálódnak. 60-69% (2), 70-79% (3), 80-89% (4) 90-100% (5).
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
A Magyar Olajipari Múzeum Közleményei:
Srágli, L.: A politika csapdáin át - A MAORT története 1938-1949, Zalaegerszeg, 2008. ISBN 978-963-87876-0-6
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat: Ötven éves a magyar kőolaj- és földgázbányászat KVF 1937-1987; Nagykanizsa ISBN 96 302 4961 8
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület: A magyar gázipar másfél évszázada - Történelmi kronológia 1856-2000; Budapest, 2003.
C. A. Warner, Ernest O. Thompson: Texas Oil & Gas Since 1543; Copano Bay Press, 2007.
Szurovy Géza: A kőolaj regénye; Hírlapkiadó vállalat, Budapest, 1993.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Tantárgy neve: Választható MFOG3b
Szénhidrogénipari modellezés
Tárgyjegyző: Dr. Tihanyi László, Galyas Anna Bella
Tantárgy kódja: MFKGT670001
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 7
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
A HYSYS szofvercsomag felépítésének megismerése, alapvető számítások elvégzése.
Tantárgy tematikus leírása:
Az Aspen HYSYS szoftvercsomag felépítése, elemei, alkalmazásai lehetőségei, a megoldható problémák bemutatása. Kőolaj és földgáz termeléséhez, előkészítéséhez, energetikai folyamatokhoz alkalmas elemek vizsgálata (csővezetékek, hőcserélők, kompresszorok, expanderek, szeparátorok, stb.). A kőolaj és földgáz termelése és csőtávvezetékes szállítása során alkalmazott technológiai rész-folyamatok modellezése és az eredmények értékelése. Földgáz-előkészítéséhez kapcsolódó hideg-szeparációs technológiai modell felépítése, adatokkal feltöltése, futtatása, értékelése. A feladat megoldásáról dokumentáció összeállítása.

Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév során kiadott egyéni feladatok határidőre történő beadása. A beadott feladatok a százalékos értéknek megfelelően gyakorlati jeggyé konvertálódnak. 60-69% (2), 70-79% (3), 80-89% (4) 90-100% (5). Elégtelen gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség egyéni feladat megoldásával.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Aspen HYSYS szoftver leírása
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991.

 

Földrajz alapszak, törzsanyag

Tantárgy neve: EU ismeretek FO
Tárgyjegyző: Horánszky Beáta
Tantárgy kódja: MFKGT600331
Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI
Javasolt félév: 1
Előfeltételek: nincs
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0
Számonkérés módja (a/gy/v): a/v
Kreditpont: 2
Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja:
Az Európai Unió történetének, intézményrendszerének, az egyes intézmények hatáskörének, egyes közösségi politikák megismertetése, különös tekintettel az energiaszektorral kapcsolatos intézményekre és az egységes energiapolitikára.
Tantárgy tematikus leírása:
Az egységes Európa eszméjének története a kezdetektől az EGK megalakulásáig. Az Európai Alapszerződések: ESZAK, EGK, EURATOM. A belső integráció elmélyülésének folyamata az egyes Európai Szerződések tükrében. Az Európai Unió intézményei és azok hatáskörei. Az Európai Unió pénzügyi rendszere. Az eurózóna. A támogatási és pályázati rendszerek. Az egységes közösségi energiapolitika. Energiapolitikai kihívások és válaszok az Unióban.
Félévközi számonkérés módja:
Az aláírás megszerzésének feltételei: megjelenés az órák min. 60%-án, és a félévzáró zárthelyi dolgozat legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására a félév utolsó óráján van lehetőség.
Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Horváth Z.: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, Budapest, 2011.
Forgách I.: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
Gombos K.: Az Európai Unió jogának alapjai; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, 2012. ISBN 963 295 224 9971
L. Kramer: Az Európai Unió környezeti joga; Dialóg Campus Kiadó, 2012. ISBN 963 995 0795
Az Európai Unió hivatalos online kiadványai, joganyagai és közleményei magyar és idegen nyelven.
Hazai és külföldi szakfolyóiratok, periodikák, konferencia kiadványok.
A ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék oktatási segédletei.