Nyomtatható verzió

A Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete és
a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja által

közösen meghirdetett és szervezett

Földgázpiaci szakértő tanfolyam

A tanfolyam célja
Olyan tanfolyam szervezése, amely során a hallgatók megismerik a liberalizált földgázpiac infrastruktúráját, a piaci folyamatok gazdasági vonatkozásait, a piacműködés jogszabályi hátterét, valamint a földgázpiac működésének mechanizmusait, az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, a felügyeleti szervek jogállását, hatásköreit.

A tanfolyam képzési és kimeneti követlményei

A képzés megnevezése:
„Földgázpiaci szakértő tanfolyam“
A képzés elvégzését igazoló bizonyítvány (oklevél, tanúsítvány, igazolás stb.) megnevezése:
„földgázpiaci szakértő“.

A képzésben való részvétellel kapcsolatos információk:

 • a képzésre felvételi eljárás nincs,
 • a Kőolaj és Földgáz Intézet a képzés személyi és tárgyi kapacitásának függvényében maximálhatja az egy tanfolyamra felvehetők létszámát.

Képzési Program

A tanfolyam alatt elsajátítható kompetenciák

A tanfolyam célja, hogy a földgázpiaci engedélyesek munkatársai és a földgázpiaccal kapcsolatban álló különböző végzettségű szakemberek megismerjék és elsajátítsák a földgázellátó rendszer teljes vertikumának sajátosságait, a liberalizált földgázpiac mechanizmusait, felismerjék az összefüggéseket, a kapcsolódási pontokat a földgázpiac műszaki, gazdasági, jogi attribútumai között, és ez által képessé váljanak a földgázpiaci folyamatok sokoldalú, komplex szemléletére, a piacon felmerülő általános és speciális problémák megoldására, döntés-előkészítő elemzésekre, és célirányos, megalapozott, helyes döntésekre.

A képzés során szerezhető ismeretek:

 • a földgázellátással összefüggő műszaki, jogi, gazdasági ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
 • a szakterületet érintő EU irányelvek, hazai stratégiai célok, szabályozások ismerete,
 • a földgázpiacot körülvevő globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete.

A képzés során ki- illetve továbbfejlesztendő készségek:

 • sokoldalú, komplex szemléletmód kifejlesztése,
 • igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására,
 • kreativitás, probléma felismerő és megoldó készség,
 • igényesség, módszeresség, intuíció,
 • kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség.

A végzettek alkalmasak:

 • a földgázpiaci engedélyeseknél a piaci folyamatokkal, mechanizmusokkal összefüggő feladatok ellátására,
 • megfelelő tartalmú és idejű gyakorlat után földgázellátással foglalkozó munkatársak irányítására, ellenőrzésére,
 • a földgázpiacon működő hatóságokkal és más engedélyesekkel való szakmai kapcsolattartásra,
 • szakmai felkészültségükkel munkaadó társaságuk érdekeinek érvényesítésére,
 • a liberalizált földgázpiaccal kapcsolatos szakértői, hatósági, államigazgatási munkák elvégzésére,
 • munkapiaci értékük növelésére a tanfolyamon megszerzett komplex szakismeretekre épülő további, különböző irányú, speciális továbbképzések útján.

A kontaktórák időpontjai
Pénteki és szombati napokon, kéthetente, az ünnepnapok figyelembe vételével.

A tanfolyam záró-konferenciája
8 db 30 perces előadás, megrendezve a tanfolyam után egy pénteki napon.

Vizsga
Szóbeli és írásbeli vizsga a tanfolyam végén, pénteken.

A teljesítmény értékelése

A képzésen résztvevő minden hallgató írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.
 • A vizsgatételek komplex (minden tétel műszaki, kereskedelmi, jogi kérdéseket egyaránt tartalmaz) tételek, amelyeket a tanfolyam résztvevői előre megismernek.
 • A szóbeli vizsga időtartama 30 perc, és előtte ugyanennyi a felkészülési idő.
 • A vizsgabizottság 3 főből áll (elnök, társelnök és titkár).
 • A vizsgabizottság minden vizsga után azonnal megállapítja a vizsga eredményét, és azt közli a vizsgázóval.
 • A vizsga értékelési fokozatai: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg
A képzés elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételei

 1. A komplex tematikájú vizsga sikeres teljesítése (megfelelt, vagy kiválóan megfelelt minősítés).
 2. A tanfolyami órákon legalább 80%-ban történő részvétel.
 3. A tanfolyam megkezdését követő 30 napon belül a tanfolyami részvételi díj kiegyenlítése.

A tanfolyam indításának időpontja
Jelenleg nincs meghirdetve a tanfolyam.

Felvételi irányszám
16-20 fő

A tanfolyam részvételi díja
A „Földgázpiaci szakértő” tanfolyamon folyó képzés költségtérítéses. A képzési költség fedezi a teljes képzés, a tantermi órák, az oktatási segédanyagok, és záróvizsga költségeit, de nem tartalmazza a hallgató utazási, szállás, megélhetési és egyéb költségeit.

A díj kiegyenlítése történhet egyénileg és a munkáltató által is.

A jelentkezések lezárása után minden résztvevővel Felnőttképzési Szerződés kerül megkötésre, mely munkáltatói finanszírozás esetén kiegészül egy Szolgáltatási Szerződéssel és Adatlappal. A számla kiállítása az ebben foglalt adatoknak megfelelően fog történni.

A jelentkezés módja
Az Intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
A jelentkezés DÍJTALAN!

A jelentkezéssel és számlázással kapcsolatban a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja ad felvilágosítást. Web: www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu)

A képzés szakmai részéről bővebb információ a Kőolaj és Földgáz Intézet adminisztrációján kérhető.
(Galvácsné Szarka Éva, igazgatási ügyintéző ; Tel: +36-46-565-078, email: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu).