Nyomtatható verzió

A PhD képzéshez tartozó tanszéki tudományterületek

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola (A doktori iskoláról bővebben) tématerületei kari intézetekhez kapcsolódnak, így a tématerületek oktatási-kutatási programjának összeállításában, továbbá a kutatási témák meghirdetésében az intézeteké a meghatározó szerep. A programok irányítása és koordinálása általában az intézetigazgató feladata. A kutatási témacsoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a Doktori Iskola Tanácsa évente áttekinti, és szükség esetén dönt azok módosításáról.

A Gázmérnöki Intézeti Tanszék által oktatott PhD tantárgyak leírása a Tanszékünk/Oktatott tárgyak alatt szerepel.

Fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerülete

A tématerület vezetője Dr. habil. Tihanyi László CSc, egyetemi tanár. A tématerület lefedi a folyékony- és gázhalmazállapotú nyersanyagok, illetve energiahordozók feltárására, kitermelésére, szállítására és elosztására szolgáló rendszerek és eljárások fejlesztéséhez, továbbá alkalmazásához szükséges tudományos feladatokat az alábbi felosztás szerint (csak a Gázmérnöki Tanszék által művelt tématerületek kerültek kibontásra):

1. Fluidumtelepek művelési eljárásai

Témavezető Dr. Pápay József az MTA rendes tagja, Professor Emeritus.

2. Integrált kőolaj és földgáztermelő rendszerek

Témavezető Dr. Takács Gábor a műszaki tudomány kandidátusa, az MTA doktora, egyetemi tanár.

3. Mélyfúrási technológia kutatása és fejlesztése

Témavezető Dr. Federer Imre a műszaki tudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens.

4. Integrált szénhidrogénszállító és -tároló rendszerek kutatása

Témavezető Dr. Tihanyi László a műszaki tudomány kandidátusa, ny. egyetemi tanár, Professor Emeritus. A tématerület kutatási célkitűzése a legdinamikusabban fejlődő, és a legnagyobb társadalmi kihatású energiaellátó rendszerrel kapcsolatos kérdések megoldása. A nagy tőkeigényű, komplex csővezeték rendszerek, amelyek a kitermelt szénhidrogéneket szállítják a felhasználói körzetekbe, a modern társadalmak alapvető infrastruktúrái közé tartoznak. A csőtávvezeték rendszeren keresztül történő nagytávolságú szállítást gazdaságilag és energetikailag hatékony módon, továbbá a környezetre nézve biztonságosan kell megoldani. Ehhez szimulációs módszerekre épülő tervezési eljárásokat kell kifejleszteni. A szállító rendszereknek a szállítási feladat mellett a forrás- és a felhasználói oldal időben eltérő jellegű terhelését is ki kell egyenlíteniük. Ennek érdekében a tervezési és üzemeltetési módszereknek ki kell terjedniük a szükséges kapacitások meghatározására és az integrált rendszer irányítására. Az előzőek mellett az ellátás biztonsága megkívánja a kockázatok megbízható becslését. A szénhidrogénszállítás területén egyre intenzívebb a nemzetközi együttműködés, ezért a tématerület keretében a műszaki-tudományos kérdések megoldása során a kereskedelmi és jogi feltételrendszert is figyelembe kell venni.

Ajánlott kutatási témák a következők:

 • a hidraulikai rendszertervezés módszere,
 • integrált szénhidrogénszállító csővezeték rendszerek kapacitástervezése,
 • komplex szénhidrogénszállító rendszerek számítási és szimulációs eljárásainak fejlesztése,
 • tárolástervezés a földgázkereskedelemben,
 • ellátásbiztonság a földgázszállítás területén,
 • csőtávvezetékek és a környezet kölcsönhatásai,
 • szénhidrogénszállító csővezeték rendszerek kockázatelemzése.

5. Földgázelosztó rendszerek kutatása

Témavezető Dr. Szunyog István egyetemi docens. A közszolgáltatású gázok, a földgáz és a pébégáz a korszerű infrastruktúra szerves része. A települések határához szállító vezetéken érkező földgázt általában több nyomásfokozatú, acél vagy polietilén anyagú gázelosztó hálózaton keresztül juttatják el a fogyasztókhoz. A rendszerek betáplálási pontján és a hierarchikusan egymásra épülő gázhálózatok között szabályozó és biztonsági funkciókat ellátó állomások üzemelnek. A gázellátó rendszerek kiterjedése és bonyolult struktúrája, valamint a rendszerekben lezajló áramlási folyamatok leképezése számítógépes szimuláció alkalmazását igényli. A gázelosztó hálózatokhoz kapcsolódó fogyasztók belső gázellátó rendszere, a házi nyomásszabályozó, a gázmérő, a gázkészülékek és az égéstermék-elvezető rendszer mind hidraulikai, mind gázszolgáltatási szempontból a gázelosztó hálózattal együttműködő, attól elválaszthatatlan részrendszer. A gázhálózatok nagyszámú kimeneti pontjához kapcsolódó fogyasztók gázfelhasználási jellegzetességeinek, a gázfogyasztások és gázigények időbeni változásának elemzéséhez matematikai - statisztikai módszereket kell használni. A gázelosztó rendszerek a gázüzlet outputját jelentik. A rendszerek üzemeltetése, fejlesztése a rövid, közép és hosszú távú gázigények alapján történik, és az igények feltárásához, a gázüzlet bővítéséhez a műszaki - gazdasági feltételek megteremtésén túl marketing eszközöket kell alkalmazni. A gázelosztás, gázszolgáltatás elidegeníthetetlen része a fogyasztói szolgálat, a maga információs, piaci és humán elemeket egyaránt tartalmazó kérdéskörével. A vezetékes és a tartályos pébégáz-szolgáltatás elsősorban a szolgáltatott gáz jellege miatt a földgáztól eltérő műszaki - biztonsági - elemzési módszereket, meggondolásokat igényel. A részprogram keretet biztosít a fent vázolt szakterület műszaki - gazdasági - biztonsági kérdéseinek tudományos igényű kutatásához.

Kiemelt kutatási témák a következők:

 • gázelosztó rendszerek technológiai fejlődését támogató kutatások,
 • gáznyomásszabályozás, szabályozó és biztonsági rendszerek,
 • a gázszolgáltatás informatikai fejlesztése,
 • gázhálózatok tervezési, szimulációs módszereinek fejlesztése,
 • fogyasztói gázellátó rendszerek vizsgálata, fejlesztése,
 • a gázelosztásban alkalmazott anyagok, eszközök, módszerek elemzése, fejlesztése,
 • gázigény prognózisok, előrejelzési eljárások kutatása, fejlesztése,
 • fogyasztói szokásoknak, jellegzetességeknek, mint a gázüzlet outputjának vizsgálata,
 • a gázszolgáltatás speciális marketing igénye, a fogyasztói szolgálatok fejlesztése.

6. Geotermikus energiatermelő és -ellátó rendszerek

Témavezető Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, a műszaki tudomány kandidátusa, ny. egyetemi tamár, Professor Emeritus. A tématerület keretében egy jelentős fejlődés előtt álló, környezetbarát alternatív energiaforrás hasznosításával kapcsolatos műszaki-tudományos kérdések megoldására van lehetőség. A kutatást végző személyek foglalkozhatnak a geotermikus energiatermeléshez kapcsolódó transzport-folyamatokkal, a rezervoármechanika néhány, a tárgykörbe vágó fejezetével, a termelés-technológiai kérdésekkel, a hasznosítás lehetséges területeivel, valamint Magyarország geotermikus viszonyaival. Megismerhetik és továbbfejleszthetik a ME Kőolaj és Földgáz Intézetében született, és nemzetközileg elismert eredményeket: a kutakban kialakuló áramlási és hőátadási folyamatokra vonatkozóan, a mesterséges tárolóból (HDR) történő hőbányászat szimulációs modelljeit, a forróvízszállító vezetékek üzemviszonyainak optimalizálási módszerét, az olajipar és a geotermikus energiatermelés határterületein adódó interdiszciplináris kérdések megoldását, valamint a szén-dioxid, mint geotermikus energiahordozó közeg vizsgálatának eredményeit.

A doktorjelöltek részére javasolt kutatási területek:

 • transzportfolyamatok a geotermikus energiatermelésben,
 • áramlási- és hőátadási folyamatok a geotermikus energiatermelő rendszerben,
 • geotermikus tárolók típusai, modellezése,
 • földi hőáram, geotermikus gradiens,
 • konduktív és konvektív fűtésű tárolók,
 • kis és nagy-entalpiájú rendszerek,
 • mesterséges tárolók forró, száraz kőzettestben,
 • egyszerű és numerikus tároló-modellek,
 • a geotermikus tárolók feltárásának stratégiája, eszközei.

7. A szénhidrogén-termelés kémiai eljárásai

Témavezető Dr. Lakatos István a műszaki tudomány doktora, az MTA rendes tagja, ny. egyetemi tanár, Professor Emeritus